Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí

 

Informace k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání

pro školní rok 2021/2022

v souladu s § 3a odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (dále jen „vyhláška o základním vzdělávání“) a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Žádost doručte jedním z těchto možných způsobů :

  1. Osobní podání ve škole ve středu 14. 4. od 14,00 – 17,00 h
  2. Poštou / rozhodující je datum podání na poštu nejpozději do 16.4.)
  3. do datové schránky (máte-li zřízenou nejpozději do 16.4.)
  4. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, nejpozději do 16.4.

Obyčejný e-mail je neplatný!

  1. K žádosti přiložte kopii rodného listu dítěte, a to buď v papírové podobě nebo v digitální podobě- sken, fotografie.

V případě odkladu je podmínkou doručení vyjádření odborného lékaře a školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologické poradny) společně s žádostí o odklad povinné školní docházky. Činnost školského pedagogického zařízení není krizovými opatřeními přerušena.

 

 Povinná školní docházka

začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

 

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. (§ 37 odst. 1 školského zákona)

Počet žáků ve šk.r. 2020/2021: 53

Kapacita školy:  60

 

Formuláře ke stažení:

Žádost o přijetí dítěte ke školní docházce 

Zadost-o-odklad-skolni-dochazky

Dotazník pro rodiče žáka