ČERVEN

22.6. - exkurze 5.A do Prahy

17.6. - klasifikační porada

15.6. - Škola na zkoušku" - od 9,45 - 11,00 - předškoláci s prvňáky na                    společné hodině

7.6. se budeme fotit, v případě nepříznivého počasí 8.6.

 

KVĚTEN

Stěhování do zrekonstruované školy proběhne o hlavních prázdninách, výuka v ní bude zahájena ve školním roce 2021/2022.

 

Od 24.5.2021 může TV probíhat i v těocvičně, proto budeme testovat ve třídách, abychom měli tělocvičnu k dispozici. Bude využívána nejen na hodiny tělesné výchovy, ale i pro aktivity školní družiny a relaxačního kroužku v Montessori. Počasí je velmi vrtkavé, tělesná kondice školáků špatná, proto každá možnost rozhýbat tělo je vítaná. I když jsme během zákazu tělocviku provozovali pěší turistiku, pro zvýšení a udržení kondice to nestačí.

 

Od 17.5.2021 se vracíme k rozvrhu ze září 2020 - viz wwwstránky - rozvrhy. Tělesná výchova bude probíhat pouze ve venku, hudební výchova bude bez zpěvu. Odchody na obědy budou v době od 12,00 - 12,30 a  12,40 - 13,10 hodin. Provoz ve školní družině bude opět společný pro všechny přihlášené žáky. I nadále platí ochrana úst a nosu v budově školy a při pohybu v těsné blízkosti osob.

-------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

v Základní škole a mateřské škole Jamné nad Orlicí

 

Č.j.: 17/2021/RE/

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2  písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu  se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 takto:

 

 

Seznam uchazečů pro školní rok 2021/2022

 

 

Registrační číslo

Výsledek řízení

01

přijat/a

02

přijat/a 

03

přijat/a

04

přijat/a

05

odklad

06

přijat/a

07

přijat/a

08

přijat/a

 

 

 

Datum: 28.4.2021

   Mgr. Marie Rubešová, ředitelka školy

Duben

-------------------------------------------------------------------------

Klasifikační porada za 3.čtvrtletí se bude konat 5.5.2021. Rodiče budou o výsledcích vzdělávání svých dětí informováni online, termíny schůzek Vám sdělí třídní učitelky. 

---------------------------------------------------------------------------

Testování

Testování žáků a dětí bude probíhat 2x týdně(pondělí, čtvrtek). V pondělí v tělocvičně, ve čtvrtek ve třídách. Žáci si mohou na tyto dny přinést i jiné certifikovansvé testy( certifikát testu předloží k nahlédnutí). Pokud se žák nebo dítě testování neúčastní, nemůže se účastnit prezenční výuky. Jeho absence je omluvená, ale škola nemá povinnost ho vzdělávat distančně, poskytne mu pouze přiměřenou formu studijní podpory.

 

Vyjádření MŠMT k dezinformacím o testování na školách 

 https://www.msmt.cz/pravni-opora-k-testovani-a-rezimovym-opatrenim-ve-skolach

-----------------------------------------------------------------------------

Sběr pomerančové kůry a citronové kůry 

Usušenou kůru budeme vybírat v červnu ve škole, termín bude včas upřesněn. Za odevzdanou kůru obdrží žáci okamžitě peníze.

--------------------------------------------------------------------------------

Prezenční výuka bude pro všechny žáky ZŠ zahájena v pondělí 12.4.2021. Výuka bude probíhat v neměnných skupinách, které se nesmí míchat, stejně tak bude organizováno  stravování a odpolední družina - nutná ochrana úst a nosu po celý den.

MŠ bude otevřena pouze pro předškoláky - ochrana úst a nosu není požadována.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE  K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

Vážení rodiče,

také letošní zápis do 1.třídy proběhne dle rozhodnutí MŠMT bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Vyplněné formuláře, které najdete na stránkách školy www.skolajamne.cz v sekci Formuláře ke stažení nebo zápis do 1.ročníku, doručte do školy osobně dne 14.4.2021 v době od 14-17 hodin, nebo do poštovní schránky školy U Tisu 282, poštou, e-mailem s elektronickým podpisem, datovou schránkou v termínu od 12.dubna do 16.dubna 2021 (sídlo školy je stále na adrese U Tisu 282, Jamné nad Orlicí).

Pokud budete potřebovat více informací, pište na adresu zsjamne@seznam.cz, nebo volejte na telefon -465 649 140, mob. 776 327 860.

Rozhodnutí o přijetí dítěte ke školní docházce Vám bude zasláno poštou. Motivační část zápisu, pokud to bude možné, proběhne v červnu 2021 v rámci akce Škola na zkoušku.

Děkuji za pochopení.

                                                         Marie Rubešová, ředitelka školy

 

Jamné nad Orlicí dne 22.3.2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

BŘEZEN

Základní škola a mateřská škola jsou do odvolání uzavřené, o zpětném  otevření vás budeme informovat na stránkách školy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizace distanční výuky:

  • výuka online probíhá podle rozvrhu, výuka je pro všechny žáky povinná
  • v případě nepřítomnosti žáka na hodině musí zákonný zástupce tuto absenci omluvit - e-mailem

  • pracovní sešity a další písemné práce odevzdáváme každý pátek do 16 hodin na určené místo do označených boxů

  • pracovní sešity si vyzvedáváme každé pondělí od 9 hodin

  • v době uzavření školy se nevaří, žáci mají obědy automaticky odhlášené

  • komunikace se školou probíhá e-mailem, ředitelka  je dostupná na tel. čísle 465 649 140, mobil 776 327 860

  • -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

o dětí v mateřské škole

o dětí v přípravné třídě

o žáků 1. a 2. ročníků základní školy

o žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy

o dětí v přípravném stupni základní školy speciální

o žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona

o žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá

o ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu

Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).

Ošetřovné: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde:  https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu . Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 i nadále je povolena osobní přítomnost:

o dětí v mateřských školách při zdravotnickém zařízení

o žáků základních škol při zdravotnickém zařízení

o žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy

o žáků škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti

o při praktickém vyučování a praktické přípravě žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb

o při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání a žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání

 a nadále je povoleno:

o konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob

o konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob

o konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích

o ubytovávat ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních žáky a studenty, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště a žáky a studenty, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle krizového opatření,

o konat státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 10 osob

 

 z obecného zákazu pohybu mezi okresy je mimo dalších i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách. Tedy je výjimka pro cesty za takovým vzděláváním (praxí) nebo zkouškami, které je možné v souladu s krizovými opatřeními nadále konat. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky, viz krizové opatření č. 216 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
 vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:
o dětí v mateřské škole
o dětí v přípravné třídě
o žáků 1. a 2. ročníků základní školy
o žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy
o dětí v přípravném stupni základní školy speciální
o žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
o žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
o ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu
Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne.
Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).
Ošetřovné: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.
 i nadále je povolena osobní přítomnost:
o dětí v mateřských školách při zdravotnickém zařízení
o žáků základních škol při zdravotnickém zařízení
o žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
o žáků škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti
o při praktickém vyučování a praktické přípravě žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb
o při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání a žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání
 a nadále je povoleno:
o konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob
o konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob
o konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích
o ubytovávat ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních žáky a studenty, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště a žáky a studenty, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle krizového opatření,
o konat státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 10 osob
 z obecného zákazu pohybu mezi okresy je mimo dalších i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách. Tedy je výjimka pro cesty za takovým vzděláváním (praxí) nebo zkouškami, které je možné v souladu s krizovými opatřeními nadále konat. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky, viz krizové opatření č. 216 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚNOR 

15. - 19.2.2021 - jarní prázdniny

Školní družina bude otevřena na základě počtu přihlášených pouze pro druhou skupinu( 2.A, 4.A) ve dnech 15. - 17.2.2021 v době od 6,30 - 11, 30 hodin.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEDEN

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.1.2021 - jednodenní pololetní prázdniny

--------------------------------------------------------------------------------------

28.1.2021 - vysvědčení za 1. pololetí

--------------------------------------------------------------------------------------

Připomínáme úhradu školní družiny za druhé pololetí - 500 Kč do 30.1.2021. 

--------------------------------------------------------------------------------------

4.ledna 2021 začíná výuka pro žáky 1.A, 1.B, 2.A,2.B,3.A,3.B,4.A, 5.A. Žáci 4.B a 5.B budou vyučováni distančně. Nadále platí výuka v rouškách, zákaz hudební výchovy a tělesné výchovy, dodržování hygienických opatření, pobyt ve školní družině bude probíhat také v rouškách a odděleně v jednotlivých skupinách.

--------------------------------------------------------------------------------------

PROSINEC

Výuka bude ukončena v pátek 18.12.2020, potom budou mít školáci vánoční prázdniny. Do školy se vrátíme v pondělí 4. ledna 2021. Lyžařský výcvik se v tomto školním roce  konat nebude. Pokud to epidemiologická situace dovolí, vrátíme se v lednu k původnímu rozvrhu.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTOPAD

Provoz ZŠ pro žáky I. ( 1.A, 3.A, 5.A), II. ( 2.A, 4.A) a III. ( 1.B, 2.B, 3.B) bude zahájen ve středu 18. 11. 2020. Žáci IV. ( 4.B, 5.B) se budou dále vzdělávat dálkově. Otevřena bude i školní družina pro jednotlivé třídy. Výuka bude po celý den probíhat v rouškách, stejně tak i pobyt ve ŠD bude v rouškách. Tělesná výchova a hudební výchova nebudou. Tělocvik bude nahrazen vycházkami do přírody.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ŘÍJEN

Z nařízení vlády ČR budou školy uzavřeny od 2.11. do 20.11.2020 včetně. Žáci budou vzdělávání distančně, pro žáky běžných tříd platí i nadále termíny pro vyzvedávání a odevzdávání pracovních sešitů a školních sešitů. Podrobnosti k online výuce sdělí třídní učitelé e-maily.

 

Ošetřovné

Pokud budete žádat o ošetřovné za říjen  a listopad 2020, potřebujete nový formulář, který najdete na stránkách www.cssz.cz. Potvrzení o uzavření školy od školského zařízení tentokrát nepotřebujete, vše vyplníte a podepíšete sami. Formulář zašlete na OSSZ a svému zaměstnavateli.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve dnech 14.10. - 30.10.2020 probíhá výuka v základní škole  dálkově. Žáci budou informováni prostřednictvím svých třídních učitelek a ostatních vyučujících.

Žáci běžných tříd odevzdávají písemné práce vždy v pátek nejpozději do 15,30 hodin na pult v šatně a zpětně si je vyzvednou v pondělí od 9 hodin. Nezapomeňte si vzít čipy na otevření dveří.

Podle usnensení vlády České republiky č.1 je ve dnech 26. a 27.10.2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních škol ve školách. Na tyto dny jsou opatřením ze dne 8.10.2020, č.j. MŠMT - 39 185/2020 - 1, stanoveny dny volna.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základě výskytu koronaviru u rodiče jednoho žáka naší školy zavádíme od 7.10.2020 následující preventivní opatření.

1. Do odvolání platí zákaz vstupu rodičů a ostaních dospělých do prostoru školy. Rodiče počkají na své děti před vchodem. Respektujte časy odchodů:

  1. okamžitě po obědě
  2. 13,20 a 13,30
  3. 15,20 a 15,30
2. Žáci a zaměstnanci školy vstupují do prostoru šatny také s rouškou, v roušce odcházejí do tříd, kde roušku odloží. Roušku použijí vždy, když jdou dolů do šatny nebo do jídelny.
 
3. Tělesná výchova žáků 4. a 5.ročníků bude probíhat odděleně.
 
4. Stravování bude opět ve dvou skupinách, najednou na oběd půjde skupina žáků běžných tříd a společně pak druhá skupina Montessori tříd. V případě dřívějšího odchodu žáka si oběd odhlaste nebo odeberte do jídlonosiče ( v nejnutnějších případech).
 
5. Provoz ve školní družině bude probíhat také odděleně, přihlášení žáci z Montessori budou do odvolání ráno i odpoledne v prostorách Montessori třídy, kde bude zajištěn dozor i program.
 
6. V případě společného programu budou mít všichni účastníci akce  po dobu produkce roušku. Programy se zpěvem nebudou do odvolání pořádány.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.10. - výchovný koncert o Bohuslavu Martinů - 45,- Kč

 

 

ZÁŘÍ

Hurá na Kozlovku

V úterý 22.9. půjdeme dopoledne na mysliveckou chatu, kam nás pozvali myslivci a kde budeme poznávat přírodu. Školáci budou mít vhodné oblečení do přírody, s sebou svačinu a pití, oběd dostaneme na chatě - opečeme si párek. Na Kozlovku vyrazíme v 7,45 hodin od naší náhradní školy pěšky, zpět půjdeme také po svých.

 

Žádáme rodiče a rodinné příslušníky, aby maximálně omezili vstup do prostor učeben a šaten. U rodičů prvňáčků budeme v měsíci září tolerovat vstup rodičů do šatny a doprovod k učebně, vždy po dezinfekci rukou a s rouškou na obličeji.