Výroční zpráva 10-11

 

 

Výroční zpráva

 Mateřské školy Jamné nad Orlicí

za školní rok 2010/2011

 

 

 

Výroční zpráva obsahuje:

  1. Základní údaje o zařízení
  2. Charakteristika školy
  3. Údaje o dětech
  4. Údaje o zaměstnancích školy
  5. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí do MŠ
  6. Údaje o výsledcích školní inspekce ČŠI
  7. Údaje o výchovně vzdělávací činnosti MŠ
  8. Přehled činností a akcí MŠ ve školním roce 2010/2011
  9. Přehled porad, hospitací, schůzek s rodiči a školení
  10. Materiální vybavení a opravy v MŠ

 

1.    Základní údaje o zařízení

 

Název: Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Sídlo: Jamné nad Orlicí 207, PSČ 561 65

Telefon: 465 649 140

IČ: 709 82 244

E-mail mateřské školy: skolka.jamne@seznam.cz

Ředitelka : Mgr. Marie Rubešová

Vedoucí učitelka MŠ: Lenka Moravcová, DiS.

Učitelka MŠ: Lenka Černohousová, DiS.

Typ: mateřská škola s celodenním provozem

Kapacita: 25 dětí

Provozní doba: pondělí – pátek od 6.30 hodin do 16.00 hodin

 

 

2.    Charakteristika školy

       Zřizovatelem mateřské školy je Obecní úřad v Jamném nad Orlicí, se kterým úzce spolupracujeme při plánování různých činností mateřské školy a při obnovování zařízení a vybavení. Dalším naším partnerem je základní škola, pod kterou jako školka spadáme. Společně se základní školou se účastníme různých divadelních vystoupení, výletů a předplaveckého kurzu.

      Budova školy se nachází uprostřed obce v blízkosti hlavní silnice. Jedná se o dvoupatrovou budovu, ve které se nachází základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. V přízemí budovy jsou šatny oddělené přepážkami, jídelna a kuchyň. Herna mateřské školy se nachází v prvním patře budovy, rovněž tak i umývárny a toalety. K dispozici zde máme jednu velkou místnost, kancelář učitelek a vstupní prostor do třídy, kam ukládáme lehátka.

         Během jarních měsíců bylo dokončeno hřiště – nainstalovány nové herní prvky, které splňují požadované normy pro mateřské školy. V době letních prázdnin byla na budově vyměněna všechna zbylá okna a do třídy MŠ zakoupeno nové linoleum a koberec. Většina místností školy byla vymalována.

 

 

3.    Údaje o dětech

     Pro školní rok 2010 - 2011 jsme měly zapsáno 19 dětí, z toho 6 dívek. Odklad povinné školní docházky nemělo žádné dítě. Děti se vzdělávaly v jedné heterogenní třídě. V průběhu školního roku se jedno dítě přistěhovalo, ale následně zase odstěhovalo. V červnu docházku ukončily čtyři děti, které nastoupily do ZŠ v Jamném nad Orlicí. Odklad povinné školní docházky na další rok žádné dítě nedostalo.

 

4.    Údaje o zaměstnancích školy

Vedoucí učitelka:

Moravcová Lenka, DiS., ukončené vzdělání na VOŠ pedagogické v Litomyšli v roce 2009, pracuje na plný úvazek, délka praxe 13 let

Učitelka:

Černohousová Lenka, DiS., ukončené vzdělání na VOŠ pedagogické v Litomyšli v roce 2011, pracuje na plný úvazek, délka praxe 9 let

 

 

5.    Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí do MŠ

Zápis dětí do mateřské školy se řídí platnou vyhláškou o předškolním vzdělávání. Proběhl v měsíci dubnu 2011 a přijaty byly 4 děti.

 

6.    Údaje o výsledcích školní inspekce ČŠI

Ve školním roce 2010/2011 se na naší mateřské škole uskutečnila kontrola ČŠI, a to ve dnech 18. a 19. listopadu 2010. Nedostatky byly dle termínu odstraněny a ČŠInspekci podána zpráva o jejich odstranění. Jednalo se o nové Evidenční listy dětí z důvodu chybějícího potvrzení o očkování dětí a chyby v ŠVP S úsměvem jde všechno lépe týkající se hodnocení a integrovaných bloků.

 

7.    Údaje o výchovně vzdělávací činnosti MŠ

     Výchovně vzdělávací činnost naší školy se řídí platnými zákony a vyhláškami.

     Pracujeme s vlastním programem S úsměvem jde všechno lépe, který je zpracován podle

rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy. Náměty k činnostem pro jednotlivá

témata našeho vzdělávacího programu čerpáme nejčastěji z Kafometu /Katalog forem a

metod/ pro mateřské školy, jehož stále nové aktualizace si pravidelně objednáváme. Další

náměty pro práci čerpáme z měsíčníku Informatorium školy mateřské. Účastníme se rovněž různých vzdělávacích kurzů pro předškolní pedagogy.

         Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Učení je založeno na aktivní účasti dítěte, smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Preferovány jsou tvořivé činnosti a hry.

 

8.    Přehled činností a akcí MŠ ve školním roce 2010/2011

- prohlídka areálu MŠ s novými dětmi – 8. září

- návštěva Jamenské a. s. – 15. září

- bramborové tvoření – nakonec pouze s dětmi – 24. září

- návštěva knihovny - 29. září

- schůzka s rodiči – 5. října

- hudebně vzdělávací program Já muzikant – 15. října

- sovy a dravci – výchovný program na hřišti – 2. listopadu

- divadelní vystoupení v Jablonném nad Orlicí Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil

- myší besídka – 22. listopadu

- zazimování hřišťátka – 23. listopadu

- Mikulášská nadílka – 3. prosince

- vystoupení pro důchodce s myší besídkou – 9. prosince

- Ten vánoční čas – vystoupení ZUŠ Jablonné nad Orlicí – 17. prosince

- besídka ZŠ – 20. prosince

- vánoční nadílka, vánoční tvoření s rodiči – 21. prosince

- výlet ke krmelci – 21. ledna

- karneval ve školce – 28. ledna

- hudební revue – historie hudby – 10. února

- vystoupení pana Petráše – zábavná revue s loutkami – 14. února

- návštěva v ZŠ – Jak se učí školáci? – 22. února

- vynášení Moreny – 18. března

- otvírání studánek – dlouhá vycházka – 11. dubna

- zápis dětí do MŠ – 14. dubna

- tvořivá dílna s paní Kytkovou na velikonoční téma – 20. dubna

- tvořivá dílna – ozdobný špendlík – 3. května

- zahájení předplaveckého výcviku – 5. května

- schůzka rodičů ohledně provozu o prázdninách – 17. května

- nocování ve školce, rozloučení s předškoláky – 16. června

- dopravní dopoledne u kostela + na hřišti + předškolácký výlet na kolách – 17. června

- divadelní vystoupení paní Dančíkové O Zuzance – 21. června

- výlet do Letohradu – 28. června

 

9.    Přehled porad, hospitací, schůzek s rodiči a školení

- 4x hospitace – LM u LČ – 5. listopadu 2010,  LČ u LM – 7. prosince 2010, LM u LČ – 30. března 2011 a LČ u LM – 2. května 2011

- 2x schůzka s rodiči – 5. října 2010 a 17. května 2011

- pedagogické porady v MŠ – srpen, leden, červen

Ze všech hospitací, schůzek a porad jsou vedeny písemné záznamy.

 

Dle možností a zájmu se každá učitelka účastní vzdělávacích kurzů v Ústí nad Orlicí či Pardubicích. V letošním školním roce jsme se zúčastnily těchto vzdělávacích kurzů:

- 8. října 2010 – Rozvíjíme sebevědomí a schopnost empatie u dětí – Lenka Moravcová, Ústí nad Orlicí,

- 25. listopadu 2010 – Figurková školička – Lenka Černohousová, Lanškroun,

- 29. března 2011 – Kutilské dílny – Jaro – Ĺenka Moravcová, Ústí nad Orlicí,

- 25. května 2011 – Logopedická konference – Lenka Moravcová, Pardubice,
- 27. května 2011 – Zpracování TVP a ŠVP i hodnotících dokumentů ve vztahu k RVP PV a příslušným právním normám – Lenka Moravcová, Ústí nad Orlicí.

 

 Mateřská škola odebírá pravidelně odborný časopis Informatorium školy mateřské.

 

10.                      Materiální vybavení a opravy v MŠ

- v průběhu školního roku byly postupně opravovány hračky, dveře u skříní a didaktické pomůcky

- zakoupeny byly drobné hry, stavebnice, didaktické pomůcky

- v průběhu letních měsíců byla vyměněna zbylá okna v celé budově školy a do třídy MŠ jsme zakoupili nový koberec a nové linoleum. Třída byla vymalována. Starší hračky jsme odnesli na hřiště, kde je děti ještě využijí při hrách na pískovišti.

 

Tato výroční zpráva byla projednána a schválena na pedagogické radě dne 29. srpna 2011.

V Jamném nad Orlicí dne  5. září 2011

Vypracovala: vedoucí učitelka MŠ Lenka Moravcová, DiS.