Výroční zpráva 09-10

 

Výroční zpráva

 Mateřské školy Jamné nad Orlicí

za školní rok 2009/2010

 

 

Výroční zpráva obsahuje:

 

  1. Základní údaje o zařízení
  1. Charakteristika školy 
  1. Údaje o dětech 
  1. Údaje o zaměstnancích školy 
  1. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí do MŠ 
  1. Údaje o výsledcích školní inspekce ČŠI 
  1. Údaje o výchovně vzdělávací činnosti MŠ 
  1. Přehled činností a akcí MŠ ve školním roce 2008/2009 
  1. Přehled porad, schůzek s rodiči a školení 
  1. Materiální vybavení a opravy v MŠ 

 

1.    Základní údaje o zařízení

Název: Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí 

Sídlo: Jamné nad Orlicí 207, PSČ 561 65

Telefon: 465 649 140

IČ: 709 82 244

E-mail mateřské školy: skolka.jamne@seznam.cz

Internetové stránky: www.skolajamne.cz

Ředitelka : Mgr. Marie Rubešová

Vedoucí učitelka MŠ: Lenka Moravcová, DiS.

Učitelka MŠ: Lenka Černohousová

Typ: mateřská škola s celodenním provozem

Kapacita: 25 dětí

Provozní doba: pondělí – pátek od 6.30 hodin do 16.00 hodin

  

2.    Charakteristika školy 

       Zřizovatelem mateřské školy je Obecní úřad v Jamném nad Orlicí, se kterým úzce spolupracujeme při plánování různých činností mateřské školy a při obnovování zařízení a vybavení. Dalším naším partnerem je základní škola, pod kterou jako školka spadáme. Společně se základní školou se účastníme různých divadelních vystoupení, výletů a předplaveckého kurzu. 

      Budova školy se nachází uprostřed obce v blízkosti hlavní silnice. Jedná se o dvoupatrovou budovu, ve které se nachází základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. V přízemí budovy jsou šatny oddělené přepážkami, jídelna a kuchyň. Herna mateřské školy se nachází v prvním patře budovy, rovněž tak i umývárny a toalety. K dispozici zde máme jednu velkou místnost, kancelář učitelek a vstupní prostor do třídy, kam ukládáme lehátka.    

     V období letních prázdnin proběhla celková úprava venkovního hřiště pro mateřskou školu včetně nového pokrytí zahradního domku. Nové herní prvky zatím nainstalovány nebyly, jelikož toto závisí na přidělení či zamítnutí dotace, o kterou požádal náš zřizovatel – Obecní úřad Jamné nad Orlicí.

    

3.    Údaje o dětech

     Pro školní rok 2009 – 2010 jsme měly zapsáno 19 dětí, z toho 7 dívek. Jedno dítě mělo povoleno odklad povinné školní docházky. Děti se vzdělávaly v jedné heterogenní třídě. V průběhu školního roku se jedno dítě přistěhovalo a následně zase odstěhovalo. V červnu docházku ukončilo pět dětí a všechny nastoupily do ZŠ v Jamném nad Orlicí.

 

4.    Údaje o zaměstnancích školy 

Vedoucí učitelka:

Moravcová Lenka, DiS., ukončené vzdělání na VOŠ pedagogické v Litomyšli v roce 2009, pracuje na plný úvazek, délka praxe 12 let 

Učitelka:

Černohousová Lenka, vzdělání středoškolské, v současnosti studuje 4. rokem VOŠ pedagogickou v Litomyšli, pracuje na plný úvazek, délka praxe 8 let

  

5.    Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí do MŠ

     Zápis dětí do mateřské školy se řídí platnou vyhláškou o předškolním vzdělávání. Pro příští školní rok byly přijaty 4 děti.   

 

6.    Údaje o výsledcích školní inspekce ČŠI

     Ve školním roce 2009/2010 se na naší mateřské škole neuskutečnila žádná přímá kontrola ČŠI. Začátkem měsíce září jsme posílali písemnou formu náš Školní vzdělávací plán pro předškolní vzdělávání S úsměvem jde všechno lépe ke kontrole ČŠI. Na základě následného zhodnocení jsme náš ŠVP pro předškolní vzdělávání dopracovali.

 

7.    Údaje o výchovně vzdělávací činnosti MŠ

     Výchovně vzdělávací činnost naší školy se řídí platnými zákony a vyhláškami.  

     Pracujeme s vlastním programem S úsměvem jde všechno lépe, který je zpracován podle rámcového vzdělávacího programu pro mateřšké školy. Náměty k činnostem pro jednotlivá témata našeho vzdělávacího programu čerpáme nejčastěji z Kafometu /Katalog forem a metod/ pro mateřské školy, jehož stále nové aktualizace si pravidelně objednáváme. Další náměty pro práci čerpáme z měsíčníku Informatorium školy mateřské a z měsíčníku Učitelka z mateřské školy. Účastníme se rovněž různých vzdělávacích kurzů pro předškolní pedagogy. 

      Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Učení je založeno na aktivní účasti dítěte, smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Preferovány jsou tvořivé činnosti a hry.

 

8.    Přehled činností a akcí MŠ ve školním roce 2009/2010 

- rodičovská schůzka – 22. září

- exkurze do Jamenské a. s. – 25. září

- loutkové divadlo – pohádky – 8. října

- vyrábění skřítků Podzimníčků s rodiči – 13. října

- návštěva knihovny – 5. listopadu

- zamykání lesa – 12. listopadu

- besídka pro rodiče – Čertí školka + Mikulášská nadílka – 3. prosince

- Dopis Ježíškovi – vystoupení ZUŠ v Jablonném nad Orlicí – 4. prosince

- Čertí školka – vystoupení pro důchodce – 10. prosince

- tvoření s rodiči – výroba vánočních ozdob – 17. a 18. prosince

- vánoční nadílka – 21. prosince

- návštěva „ptačího stromu“ a krmelce – 11. ledna

- velikonoční výstava + zahajovací vystoupení – 31. března

- vystoupení pro důchodce – Vítání jara – 6. dubna

- Den Země – sběr odpadků – 23. dubna

- výtvarná dílna – malování polštářků – 27. dubna

- brigáda na hřišti – 29. dubna

- zahájení předplaveckého výcviku – 29. dubna

- čarodějnický den – 30. dubna

- divadlo – děti ze ZŠ Jamné nad Orlicí – pohádka Strašidla z talíře – 11. května

- loutkové divadlo O kouzelné píšťalce – 4. června

- vystoupení V rytmu tance – Jablonné nad Orlicí – 7. června

- návštěva hasičské zbrojnice – 9. června

- dopravní den na velkém hřišti – 15. června

- loučení se školkou – šipkovaná, opékání párků – 25. června

- nocování ve školce – 29. června

- závěrečné fotografování – 30. června -- divadlo ve škole – marionety – 10. listopadu 

 

9.    Přehled porad, schůzek s rodiči a školení  

- 1x schůzka s rodiči – 22. září 2009 

- pedagogické porady v MŠ – 27. srpna,  22. ledna a 2. července 

Ze všech schůzek a porad jsou vedeny písemné záznamy. 

 

     Dle možností a zájmu se každá učitelka účastní vzdělávacích kurzů v Ústí nad Orlicí. Letos jsme se zúčastnili těchto kurzů:

- Kutilské díly – Za málo peněz hodně muziky, vánoce – 26. 11. 2009 – Moravcová Lenka

- Diagnostika a IVP předškoláka s odkladem školní docházky – 8. 6. 2010 – Moravcová Lenka

- kurz na téma Tvořivé a společenské hry byl z důvodu nemoci přednášejícího zrušen – Černohousová Lenka.

 

     Dne 18. května proběhlo setkání učitelek mateřských škol z okolí v Ústí nad Orlicí. Tohoto setkání se za naši mateřskou školu zúčastnila Lenka Moravcová.

 

     Mateřská škola odebírá pravidelně odborné časopisy – Informatorium školy mateřské a Učitelka z mateřské školy. 

 

 10. Materiální vybavení a opravy v MŠ 

- byla nakoupena velká auta na převážení kostek a stavebnic – dva kusy

- byly zakoupeny dva vozíky, které během příštího roku přesuneme na dětské hřiště na pískoviště

- byly opraveny posuvné dveře u skříní

- v průběhu letních měsíců bylo zrekonstruováno dětské hřiště včetně obytného domečku

- v průběhu celého roku byly postupně zakoupeny drobné didaktické hry a pomůcky

 

  

Tato výroční zpráva byla projednána a schválena na pedagogické radě dne 30. srpna 2010.

  

V Jamném nad Orlicí dne 1. září 2010 

 

Vypracovala: vedoucí učitelka MŠ Lenka Moravcová, DiS.