Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí

            

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

 

Informace pro strávníky:

Školní jídelna se řídí vyhláškou o školním stravování č. 107/2008 Sb.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které nabývá účinnosti dne 13. 12. 2014.

Dále je zde platná vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů - dle § 8, odst. 10.

Povinnosti dětí a žáků: dodržovat zásady stolování přiměřeně věku a jejich schopnostem.

Práva dětí a žáků: na plnohodnotnou a vyváženou stravu.

Povinnosti zákonných zástupců: zákonný zástupce má povinnost informovat o změně zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka.

Práva zákonných zástupců: vznášet připomínky k práci ve školní jídelně u vedoucí stravování nebo ředitelky školy.

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí a žáků, ochrana před sociálními patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí: bezpečnost a ochrana zdraví dětí a žáků ve školní jídelně je zajištěna po celou dobu provozu. Všichni děti a žáci se chovají při pobytu ve školní jídelně tak, aby neohrozili zdraví své ani jiných osob.

Zacházení s majetkem školní jídelny: děti, žáci a zaměstnanci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení školní jídelny.

Školní jídelna podává informace o alergenech a pokrmech na jídelním lístku a webových stránkách.

V této jídelně se nevaří diety.

 

 

STRAVNÉ

Stravné se platí přes účet a to do 25. dne předešlého měsíce.

Hotovostně vždy první pracovní den v měsíci (neurčí-li vedoucí školní jídelny jinak).

 

Ráno:                     6,30  –  7,30  hodin

 

 

VÝŠE STRAVNÉHO

MŠ                                    39,00 Kč (přesnídávka 9,- Kč, oběd 22,- Kč, svačina 8,- Kč)

MŠ                    7 let          43,00 Kč (přesnídávka 9,- Kč, oběd 26,- Kč, svačina 8,- Kč)

ZŠ              7 - 10 let          26,00 Kč

                11 - 14 let          28,00 Kč

Zaměstnanci školy               30,00 Kč

Režie obědů pro dospělé      20,00 Kč

Platí se na měsíc dopředu, odhlášky se odečítají z minulého měsíce.

 

 

VÝDEJ JÍDEL

Obědy jsou vydávány od 11,30 – 13,00 hodin.

11,30 – 12,00         MŠ

12,00 – 12,30         ZŠ      I. směna   (po 4. vyučovací hodině)

12,30 – 13,00         ZŠ      II. směna  (po 5. vyučovací hodině)

 

Výdej přesnídávky: 8,00 - 8,30 hod.

 

Výdej svačiny: 14,15 - 14,40 hod.

 

 

PŘÍJEM ODHLÁŠEK A PŘIHLÁŠEK

Obědy se odhlašují od 6,00 hodin do 7,00hodin ráno toho dne, který chcete odhlásit  na čísle 468 003 537.

Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají.

Po dobu nemoci nemá dítě nárok na oběd dle Zák. č. 76/78 § 32. Pouze první den nemoci je možné neodhlášený oběd odebrat:

  do jídlonosiče v době od 11,50 - 12,00 hodin 

                                             12,45 - 12,55 hodin

Jídlo je určeno k okamžité spotřebě. Za jídlo odnesené v jídlonosiči nezodpovídáme.

O prázdninách jsou obědy pro všechny strávníky odhlášeny.

Pokud se vaří pro školní družinu a mateřskou školu, je nutné si obědy předem přihlásit.

 

 

JÍDELNÍ LÍSTEK

Jídelní lístek je vyvěšen u vstupu do školní jídelny.

Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin.

 

Pracovní doba vedoucí školní jídelny: Po - Čt  6,00 - 9,15 hodin                                   

                                                     Pá        6,00 - 9,00 hodin.

                                

Dotazy a připomínky k provozu přijímá Zdenka Faltusová - vedoucí ŠJ.

Telefon: 468 003 537

 

V Jamném nad Orlicí, dne 1.11.2021