Výroční zpráva 20-21

 
 

Výroční zpráva

 Mateřské školy Jamné nad Orlicí

za školní rok 2020/2021

 

 

 

Výroční zpráva obsahuje:

 

 1. Základní údaje o zařízení
 2. Charakteristika školy
 3. Údaje o dětech
 4. Údaje o zaměstnancích školy
 5. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí do MŠ
 6. Údaje o výsledcích školní inspekce ČŠI
 7. Údaje o výchovně vzdělávací činnosti MŠ
 8. Přehled činností a akcí MŠ ve školním roce 2020/2021
 9. Přehled porad, hospitací, schůzek s rodiči a školení
 10. Materiální vybavení a opravy v MŠ

 

 1. Základní údaje o zařízení

 

Název: Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí

 

Sídlo: Jamné nad Orlicí 207, PSČ 561 65

Telefon: 465 649 140

IČ: 709 82 244

E-mail mateřské školy: skolka.jamne@seznam.cz

Ředitelka : Mgr. Marie Rubešová

Vedoucí učitelka MŠ: Lenka Moravcová, DiS.

Učitelka MŠ: Lenka Hebrová, DiS.

Typ: mateřská škola s celodenním provozem

Kapacita: 28 dětí

Provozní doba: pondělí – pátek od 6.30 hodin do 16.00 hodin

 

 1. Charakteristika školy

       Zřizovatelem mateřské školy je Obecní úřad v Jamném nad Orlicí, se kterým úzce spolupracujeme při plánování různých činností mateřské školy a při obnovování zařízení a vybavení. Dalším naším partnerem je základní škola, pod kterou jako školka spadáme. Společně se základní školou se účastníme různých divadelních vystoupení, výletů a předplaveckého a lyžařského kurzu.

 

      Budova školy se nachází uprostřed obce v blízkosti hlavní silnice. Jedná se o dvoupatrovou budovu, ve které se nachází základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. V přízemí budovy jsou šatny oddělené přepážkami, jídelna a kuchyň. Herna mateřské školy se nachází v prvním patře budovy, rovněž tak i umývárny a toalety. K dispozici zde máme jednu velkou místnost, kancelář učitelek a vstupní prostor do třídy, kam ukládáme lehátka.

 

     Ve školním roce 2020/2021 jsme byli po celý rok přestěhovány do náhradních prostor Restaurace U Tisu z důvodu celkové rekonstrukce budovy. K dispozici jsme měli chodbu /šatna/, třídu /v posilovně TJ Sokol/, sociální místnost s toaletami a restauraci, kam jsme po celou dobu chodili na svačinky a obědy. Školní rok byl velmi ovlivněn pandemií kvůli Covidu19. Dvakrát jsme v průběhu roku měli nařízenou karanténu a od 1. března 2020 do 19. dubna 2020 byla MŠ uzavřena státním nařízením. Od 12. dubna 2020 do 30. dubna byla MŠ otevřena pouze pro předškolní děti a děti rodičů pracujících v oborech IZS.

    

     K venkovnímu pobytu využíváme hřiště nad školou vybavené herními prvky dle platných norem, dále domkem, kam ukládáme hračky, koloběžky, kočárky atd. a pískovištěm, které zakrýváme plachtou a v němž pravidelně vyměňujeme písek.  

 

          

3. Údaje o dětech

 

     Pro školní rok 2020-2021 jsme měly zapsáno 25 dětí, z toho 7 dívek a 4 děti na IDV.

 

     Odklad školní docházky mělo jedno dítě. Předškolní děti navštěvovaly školku pravidelně, při absenci byly řádně omluveny do omluvných listů. V době uzavření MŠ se účastnily distanční výuky, kdy jim byly dodány materiály na vypracování a s rodiči probíhala komunikace přes email a webové stránky školy.

    

     Děti se vzdělávaly v jedné heterogenní třídě. Na konci školního roku docházku ukončilo celkem 9 dětí, 5 z nich nastoupilo do ZŠ v Jamném nad Orlicí, jedno v Mistrovicích a jedno v Letohradě, dvě děti se přestěhovaly.    

 

 

 

4. Údaje o zaměstnancích školy

Vedoucí učitelka:

Moravcová Lenka, DiS., ukončené vzdělání na VOŠ pedagogické v Litomyšli v roce 2009, pracuje na plný úvazek, délka praxe 23 let

 

Učitelka:

Hebrová Lenka, DiS., ukončené vzdělání na VOŠ pedagogické v Litomyšli v roce 2011,

pracuje na plný úvazek, délka praxe 19 let

 

5. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí do MŠ

 

     Zápis dětí do mateřské školy se řídí platnou vyhláškou o předškolním vzdělávání.  Proběhl ve dnech 3. – 7. května 2021 dálkově bez přítomnosti dětí a rodičů. O zápis do MŠ požádalo celkem 10 dětí. Jedno dítě žádost obratem zrušilo. Rodiče dvou dětí žádali o individuální domácí vzdělávání. Všem žádostem bylo vyhověno. Kapacita školky je pro školní rok 2021/2022 naplněna do počtu 25 dětí.

 

 

6. Údaje o výsledcích školní inspekce ČŠI

 

    Ve školním roce 2020/2021 neproběhla v naší MŠ žádná inspekční kontrola.

 

7. Údaje o výchovně vzdělávací činnosti MŠ

 

 

       Výchovně vzdělávací činnost naší školy se řídí platnými zákony a vyhláškami.

 

       Pracujeme s vlastním Školním vzdělávacím programem S úsměvem jde všechno lépe, který je zpracován podle rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy a pravidelně aktualizován. Náměty k činnostem pro jednotlivá témata našeho vzdělávacího programu čerpáme nejčastěji z Kafometu /Katalog forem a metod/ pro mateřské školy, jehož stále nové aktualizace si pravidelně objednáváme. Další náměty pro naši práci čerpáme z měsíčníku Informatorium školy mateřské. Mnoho informací získáváme též na internetu v různých skupinách pro mateřské školy. Pravidelně se účastníme rovněž různých vzdělávacích kurzů pro předškolní pedagogy v Ústí nad Orlicí. V průběhu předminulého školního roku jsme se přihlásili do projektu Klokanův kufr, díky kterému se obě učitelky v loňském roce účastnily několika vzdělávacích seminářů. V rámci projektu nás ještě čeká uspořádání ukázkového dne -  práce s dětmi pro okolní školky a k celému projektu povedeme i nadále potřebnou dokumentaci. Cílem tohoto projektu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v předškolním vzdělávání ve využívání pedagogické diagnostiky a práce s jejími výstupy.

         Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Učení je založeno na aktivní účasti dítěte, smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Preferovány jsou tvořivé činnosti a hry.

                 

8. Přehled činností a akcí MŠ ve školním roce 2020/2021

 

 

- poučení dětí o bezpečném chování v MŠ a na hřišti – 7. září 2020

- dopoučení dětí o bezpečném chování v MŠ a při vycházkách – 8., 14. a 21. září 2020

- schůzka rodičů – 9. září 2020 v 16.00 hodin

- výlet po budově školy – 11. září 2020

- nácvik opuštění budovy – 11. září 2020

- od 2. prosince do 11. prosince 2020 karanténa a uzavření MŠ

- Mikulášská nadílka – 14. prosince 2020

- Ježíšek ve školce – 18. prosince 2020

- od 1. března 2021 MŠ uzavřena z nařízení OÚ Jamné nad Orlicí z důvodu pandemie Covid19 – do 9. dubna 2021, distanční výuka – emaily, webové stránky, roznášení materiálu do schránek

- od 12. dubna 2020 do 30. dubna byla MŠ otevřena pouze pro předškolní děti a děti rodičů pracujících v oborech IZS, 2x týdně testování dětí a učitelek antigenními testy na Covid19

 

- od 3. května opět plný provoz

 

- 1. června oslava Dne Dětí – cesta plná úkolů a soutěží

- společné fotografování – 7. června 2021

- pěší výlet po okolí horního konce obce – 8. června 2021

- výlet na Suchý Vrch – 16. června 2021

- rozloučení s předškoláky 23. června 16.00 – 19.00 hodin – šipkovaná, pasování, předávání dárků, společné opékání párků

 

Na praxi u nás ve školním roce 2020/2021 nikdo nebyl.  

 

 

9. Přehled porad, hospitací, schůzek s rodiči a školení

 

 

- 2x hospitace – Moravcová Lenka u Lenky Hebrové – 11. října 2020

                          Hebrová Lenka u Lenky Moravcové – 19. listopadu 2020  

 

 

- 1x schůzka s rodiči – 9. září 2020

 

- pedagogické porady v MŠ – 31. srpna 2020, 29. ledna 2021 a 28. června 2021

 

Ze všech hospitací, schůzek a porad jsou vedeny písemné záznamy.

 

 

 

Dle možností a zájmu se každá učitelka účastní různých vzdělávacích kurzů a školení.  

 

 

Ve školním roce 2020/2021 jsme se žádného kurzu a školení nezúčastnily z důvodu pandemie Covid19.

 

 

10. Materiální vybavení a opravy v MŠ

 

- v průběhu školního roku byly postupně opravovány drobné hračky, kočárky, odrážedla a koloběžky na hřišti, starší hračky byly buď vyřazeny nebo přemístěny na hřiště

- zakoupeny byly drobné hry, stavebnice, knihy pro děti, didaktické pomůcky a výtvarný materiál

 

 

Školní rok 2020-2021 byl stejně jako minulý rok silně ovlivněn situací kolem pandemie Covid 19. Mateřská škola byla kvůli karanténě a epidemii také uzavřena. Z tohoto důvodu se neuskutečnil pravidelný předplavecký výcvik, neprobíhaly další kulturní akce a vystoupení, setkání s rodiči a i rozloučení s předškoláky proběhlo pouze v rámci školkového provozu.  

 

 

 

 

Tato výroční zpráva byla projednána a schválena na pedagogické radě dne 31. srpna 2021.

 

V Jamném nad Orlicí dne  31. srpna 2021 

 

Vypracovala: vedoucí učitelka MŠ Lenka Moravcová, DiS.