Výroční zpráva 19-20

 
 

Výroční zpráva

 Mateřské školy Jamné nad Orlicí

za školní rok 2019/2020

 

Výroční zpráva obsahuje:

 

 1. Základní údaje o zařízení
 2. Charakteristika školy
 3. Údaje o dětech
 4. Údaje o zaměstnancích školy
 5. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí do MŠ
 6. Údaje o výsledcích školní inspekce ČŠI
 7. Údaje o výchovně vzdělávací činnosti MŠ
 8. Přehled činností a akcí MŠ ve školním roce 2019/2020
 9. Přehled porad, hospitací, schůzek s rodiči a školení
 10. Materiální vybavení a opravy v MŠ
 
 
 1. Základní údaje o zařízení

 

Název: Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí

 

Sídlo: Jamné nad Orlicí 207, PSČ 561 65

Telefon: 465 649 140

IČ: 709 82 244

E-mail mateřské školy: skolka.jamne@seznam.cz

Ředitelka : Mgr. Marie Rubešová

Vedoucí učitelka MŠ: Lenka Moravcová, DiS.

Učitelka MŠ: Lenka Hebrová, DiS.

Typ: mateřská škola s celodenním provozem

Kapacita: 28 dětí

Provozní doba: pondělí – pátek od 6.30 hodin do 16.00 hodin

 

 

 1. Charakteristika školy

 

       Zřizovatelem mateřské školy je Obecní úřad v Jamném nad Orlicí, se kterým úzce spolupracujeme při plánování různých činností mateřské školy a při obnovování zařízení a vybavení. Dalším naším partnerem je základní škola, pod kterou jako školka spadáme. Společně se základní školou se účastníme různých divadelních vystoupení, výletů a předplaveckého a lyžařského kurzu.

 

      Budova školy se nachází uprostřed obce v blízkosti hlavní silnice. Jedná se o dvoupatrovou budovu, ve které se nachází základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. V přízemí budovy jsou šatny oddělené přepážkami, jídelna a kuchyň. Herna mateřské školy se nachází v prvním patře budovy, rovněž tak i umývárny a toalety. K dispozici zde máme jednu velkou místnost, kancelář učitelek a vstupní prostor do třídy, kam ukládáme lehátka.

    

     K venkovnímu pobytu využíváme zrekonstruované hřiště vybavené herními prvky dle platných norem, dále domkem, kam ukládáme hračky, koloběžky, kočárky atd. a pískovištěm, které zakrýváme plachtou a v němž pravidelně vyměňujeme písek.  

 

    

3. Údaje o dětech

 

     Pro školní rok 2019 – 2020 jsme měly zapsáno 20 dětí, z toho 7 dívek.

 

     Odklad školní docházky nemělo žádné dítě. Předškolní děti navštěvovaly školku pravidelně, při absenci byly řádně omluveny do omluvných listů. Děti se vzdělávaly v jedné heterogenní třídě. Na konci školního roku docházku ukončilo celkem 7 dětí, 6 z nich nastoupilo do ZŠ v Jamném nad Orlicí a jedno dítě začalo navštěvovat mateřskou školu v Letohradě.    

 

4. Údaje o zaměstnancích školy

 

Vedoucí učitelka:

Moravcová Lenka, DiS., ukončené vzdělání na VOŠ pedagogické v Litomyšli v roce 2009, pracuje na plný úvazek, délka praxe 22 let

 

Učitelka:

Hebrová Lenka, DiS., ukončené vzdělání na VOŠ pedagogické v Litomyšli v roce 2011,

pracuje na plný úvazek, délka praxe 18 let

 

5. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí do MŠ

 

     Zápis dětí do mateřské školy se řídí platnou vyhláškou o předškolním vzdělávání. Proběhl dne 13. května 2020 v čase do 17.00 hodin, mimořádně dálkově bez přítomnosti dětí a rodičů. O zápis do MŠ požádalo celkem 12 dětí. Jedno dítě žádost obratem zrušilo a jedno se přihlásilo během letních měsíců. Rodiče čtyř dětí žádali o individuální domácí vzdělávání. Všem žádostem bylo vyhověno. Kapacita školky je pro školní rok 2020/2021 naplněna do počtu 25 dětí.

 

 

6. Údaje o výsledcích školní inspekce ČŠI

 

    Ve školním roce 2019/2020 neproběhla v naší MŠ žádná inspekční kontrola.

 

7. Údaje o výchovně vzdělávací činnosti MŠ

 

       Výchovně vzdělávací činnost naší školy se řídí platnými zákony a vyhláškami.

 

       Pracujeme s vlastním Školním vzdělávacím programem S úsměvem jde všechno lépe, který je zpracován podle rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy a pravidelně aktualizován. Náměty k činnostem pro jednotlivá témata našeho vzdělávacího programu čerpáme nejčastěji z Kafometu /Katalog forem a metod/ pro mateřské školy, jehož stále nové aktualizace si pravidelně objednáváme. Další náměty pro naši práci čerpáme z měsíčníku Informatorium školy mateřské. Mnoho informací získáváme též na internetu v různých skupinách pro mateřské školy. Pravidelně se účastníme rovněž různých vzdělávacích kurzů pro předškolní pedagogy v Ústí nad Orlicí. V průběhu předminulého školního roku jsme se přihlásili do projektu Klokanův kufr, díky kterému se obě učitelky v loňském roce účastnily několika vzdělávacích seminářů. V rámci projektu nás ještě čeká uspořádání ukázkového dne -  práce s dětmi pro okolní školky a k celému projektu povedeme i nadále potřebnou dokumentaci. Cílem tohoto projektu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v předškolním vzdělávání ve využívání pedagogické diagnostiky a práce s jejími výstupy.

         Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Učení je založeno na aktivní účasti dítěte, smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Preferovány jsou tvořivé činnosti a hry.

                 

8. Přehled činností a akcí MŠ ve školním roce 2019/2020

 

 

- poučení dětí o bezpečném chování v MŠ a na hřišti – 2. září 2019

- výlet po budově školy – 2. září 2019

- nácvik opuštění budovy – 9. září 2019

- dopoučení dětí o bezpečném chování v MŠ a při vycházkách – 18. září 2019

- schůzka rodičů – 12. září 2019 v 16.30

- bubenické vystoupení – 25. října 2019

- uspávání broučků – 6. listopadu 2019

- fotografování firmou Photodienst Brno – 19. listopadu 2019

- rozsvícení vánočního stromu – 28. listopadu 2019

- přezkoušení dětí s individuálním domácím vzděláváním – 4. prosince 2019

- Mikulášská nadílka – 5. prosince 2019

- vánoční posezení s rodiči – 18. prosince 2019

- Ježíšek ve školce – 19. prosince 2019

- karneval ve školce – 10. ledna 2020

- lyžařský výcvik – předškoláci – 13. – 17. ledna 2020

- vystoupení pana Petráše – Kabaret z Popletova – 30. ledna 2020

- hudební vystoupení Davida Peta pro předškolní děti – 28. února 2020

- od 17. března 2020 MŠ uzavřena z nařízení OÚ Jamné nad Orlicí z důvodu coronavirové epidemie – až do 29. května 2020

- nácvik evakuace budovy – 24. června 2020

- rozloučení s předškoláky 26. června 2020

 

Na praxi u nás ve školním roce 2019/2020 nikdo nebyl.  

 

9. Přehled porad, hospitací, schůzek s rodiči a školení

 

- 2x hospitace – Moravcová Lenka u Lenky Hebrové – 15. října 2019

                          Hebrová Lenka u Lenky Moravcové – 5. listopadu 2019  

 

- 1x schůzka s rodiči – 12. září 2019

 

- pedagogické porady v MŠ – 29. srpna 2019, 29. ledna 2020 a 30. června 2020

 

Ze všech hospitací, schůzek a porad jsou vedeny písemné záznamy.

 

Dle možností a zájmu se každá učitelka účastní různých vzdělávacích kurzů a školení.  

 

V letošním školním roce jsme se zúčastnily těchto vzdělávacích kurzů:

 

- seminář Začlenění dítěte do MŠ – adaptační obtíže – p. uč. Moravcová Lenka – 7. listopadu 2019 v Ústí nad Orlicí

- seminář Vánoční tvoření – p. uč. Hebrová Lenka – 18. listopadu 2019 v Ústí nad Orlicí

- seminář Lateralita – p. uč. Hebrová Lenka – 22. listopadu 2019 v Ústí nad Orlicí

- seminář Polytechnická výchova v MŠ – p. uč. Moravcová Lenka – 12. prosince 2019 v Ústí nad Orlicí

 

 

10. Materiální vybavení a opravy v MŠ

 

- v průběhu školního roku byly postupně opravovány drobné hračky, kočárky, odrážedla a koloběžky na hřišti, starší hračky byly buď vyřazeny nebo přemístěny na hřiště

- zakoupeny byly drobné hry, stavebnice, knihy pro děti, didaktické pomůcky, výtvarný materiál

- na konci měsíce června jsme celou třídu mateřské školy přestěhovali do kulturního zařízení U Tisu z důvodu celkové rekonstrukce budovy školy

 

 

Školní rok 2019- 2020 byl silně ovlivněn situací kolem epidemie coronavirem. Mateřská škola byla kvůli epidemii také dlouhodobě uzavřena /od 17. března 2020 do 29. května 2020/. Z tohoto důvodu se neuskutečnil pravidelný předplavecký výcvik, neprobíhaly další kulturní akce a vystoupení, setkání s rodiči a i rozloučení s předškoláky proběhlo pouze v rámci školkového provozu.  

 

 

 

 

Tato výroční zpráva byla projednána a schválena na pedagogické radě dne 31. srpna 2020.

 

V Jamném nad Orlicí dne  31. srpna 2020                               

Vypracovala: vedoucí učitelka MŠ Lenka Moravcová, DiS.