Výroční zpráva 17-18

 

Výroční zpráva

 Mateřské školy Jamné nad Orlicí

za školní rok 2017/2018

 

 

 

Výroční zpráva obsahuje:

 

 1. Základní údaje o zařízení

 

 1. Charakteristika školy

 

 1. Údaje o dětech

 

 1. Údaje o zaměstnancích školy

 

 1. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí do MŠ

 

 1. Údaje o výsledcích školní inspekce ČŠI

 

 1. Údaje o výchovně vzdělávací činnosti MŠ

 

 1. Přehled činností a akcí MŠ ve školním roce 2017/2018

 

 1. Přehled porad, hospitací, schůzek s rodiči a školení

 

 1. Materiální vybavení a opravy v MŠ
 
 
 1. Základní údaje o zařízení

Název: Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí

 

Sídlo: Jamné nad Orlicí 207, PSČ 561 65

Telefon: 465 649 140

IČ: 709 82 244

E-mail mateřské školy: skolka.jamne@seznam.cz

Ředitelka : Mgr. Marie Rubešová

Vedoucí učitelka MŠ: Lenka Moravcová, DiS.

Učitelka MŠ: Lenka Hebrová, DiS.

Typ: mateřská škola s celodenním provozem

Kapacita: 24 dětí

Provozní doba: pondělí – pátek od 6.30 hodin do 16.00 hodin

 

 

 1. Charakteristika školy

 

       Zřizovatelem mateřské školy je Obecní úřad v Jamném nad Orlicí, se kterým úzce spolupracujeme při plánování různých činností mateřské školy a při obnovování zařízení a vybavení. Dalším naším partnerem je základní škola, pod kterou jako školka spadáme. Společně se základní školou se účastníme různých divadelních vystoupení, výletů a předplaveckého a lyžařského kurzu.

 

      Budova školy se nachází uprostřed obce v blízkosti hlavní silnice. Jedná se o dvoupatrovou budovu, ve které se nachází základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. V přízemí budovy jsou šatny oddělené přepážkami, jídelna a kuchyň. Herna mateřské školy se nachází v prvním patře budovy, rovněž tak i umývárny a toalety. K dispozici zde máme jednu velkou místnost, kancelář učitelek a vstupní prostor do třídy, kam ukládáme lehátka.

    

     K venkovnímu pobytu využíváme zrekonstruované hřiště vybavené herními prvky dle platných norem, dále domkem, kam ukládáme hračky, koloběžky, kočárky atd. a pískovištěm, které zakrýváme plachtou a v němž pravidelně vyměňujeme písek.    

 

    

3. Údaje o dětech

 

     Pro školní rok 2017 – 2018 jsme měly zapsáno 21 dětí, z toho 14 dívek.

 

     Odklad školní docházky nemělo žádné dítě. Předškolní děti navštěvovaly školku pravidelně, při absenci byly řádně omluveny do omluvných listů. Děti se vzdělávaly v jedné heterogenní třídě. V červnu docházku ukončily celkem 2 děti a obě nastoupí v září do běžné třídy ZŠ v Jamném nad Orlicí. 

 

 

4. Údaje o zaměstnancích školy

 

Vedoucí učitelka:

Moravcová Lenka, DiS., ukončené vzdělání na VOŠ pedagogické v Litomyšli v roce 2009, pracuje na plný úvazek, délka praxe 20 let

 

Učitelka:

Hebrová Lenka, DiS., ukončené vzdělání na VOŠ pedagogické v Litomyšli v roce 2011,

pracuje na plný úvazek, délka praxe 16 let

 

 

5. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí do MŠ

 

     Zápis dětí do mateřské školy se řídí platnou vyhláškou o předškolním vzdělávání. Proběhl dne 10. května 2018. K zápisu nepřišel nikdo. Na konci měsíce srpna požádaly o dodatečné zapsání do MŠ tři děti, všechny byly zapsány. Jedno dítě požádalo o individuální vzdělávání. Kapacita školky je pro školní rok 2018/2019 naplněna do počtu 22 dětí. 

 

 

6. Údaje o výsledcích školní inspekce ČŠI

 

     Ve školním roce 2017/2018 neproběhla v naší MŠ žádná inspekční kontrola. 

 

 

7. Údaje o výchovně vzdělávací činnosti MŠ

 

       Výchovně vzdělávací činnost naší školy se řídí platnými zákony a vyhláškami.

 

       Pracujeme s vlastním Školním vzdělávacím programem S úsměvem jde všechno lépe, který je zpracován podle rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy a pravidelně aktualizován. Náměty k činnostem pro jednotlivá témata našeho vzdělávacího programu čerpáme nejčastěji z Kafometu /Katalog forem a metod/ pro mateřské školy, jehož stále nové aktualizace si pravidelně objednáváme. Další náměty pro naši práci čerpáme z měsíčníku Informatorium školy mateřské. Mnoho informací získáváme též na internetu v různých skupinách pro mateřské školy. Pravidelně se účastníme rovněž různých vzdělávacích kurzů pro předškolní pedagogy v Ústí nad Orlicí. V průběhu školního roku jsme se přihlásili do dvouletého projektu Klokanův kufr, v jehož průběhu se zúčastníme obě několika seminářů, uspořádáme ukázkový den práce s dětmi pro okolní školky a k celému projektu povedeme potřebnou dokumentaci. Cílem tohoto projektu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v předškolním vzdělávání ve využívání pedagogické diagnostiky a práce s jejími výstupy.

         Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Učení je založeno na aktivní účasti dítěte, smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Preferovány jsou tvořivé činnosti a hry.

 

                 

8. Přehled činností a akcí MŠ ve školním roce 2017/2018

 

- poučení dětí o bezpečném chování v MŠ a na hřišti – 4. září 2017

- výlet po budově školy 6. září 2017

- nácvik evakuace – 11. září 2017

- schůzka rodičů – 12. září 2017

- Kosmický stan – o krtkovi ve Vesmíru – 14. září 2017

- podzimní tvoření s rodiči – dýně, brambory, drobné přírodniny – Podzimníčci – 17. října 2017

- zamykání lesa – 24. října 2017

- fotografování firmou Photodienst Brno – 2. listopadu 2017

- schůzka rodičů na žádost manželů Krosnářových ohledně nemocných dětí ve školce – 20. listopadu 2017

- průvod světýlek – ukládání broučků k zimnímu spánku – 22. listopadu 2017

- čertí besídka pro ZŠ /10.00 hodin/ a pro rodiče /16.00 hodin/ - 4. prosince 2017

- Mikulášská nadílka – 5. prosince 2017

- vystoupení ZUŠ v Jablonném nad Orlicí s názvem Mikulášská nadílka – 6. prosince 2017

- rozsvícení vánočního stromu v Jamném n. Orlicí – 7. prosince 2017

- výlet do Pasíček – program Vánoce se zvířátky – 8. prosince 2017

- Ježíšek ve školce – 21. prosince 2017

- dopoučení nových dětí o bezpečném chování v MŠ – 10. ledna 2018

- maškarní karneval ve školce – 19. ledna 2018

- lyžařský výcvik – 22. – 26. ledna 2018

- beseda Putování po Peru – cestovatelka paní Valdová – 7. února 2018

- ZUŠ Jablonné n. O. – výlet s předškolními dětmi – ukázka možných kroužků – 28. března 2018

- odemykání lesa + přivítání jara – 4. dubna 2018

- brigáda s rodiči na hřišti + společné opékání párků – 11. dubna 2018

- zahájení plaveckého výcviku + poučení o bezpečném chování dětí v autobuse a na plaveckém výcviku – 24. dubna 2018

- exkurze do knihovny v Jablonném n. O. – program S krtečkem kolem světa – 25. dubna 2018

- čarodějnický den ve školce – 27. dubna 2018

- tvoření s paní Třískovou – magnetický bloček se zvířátkem – 2. května 2018

- výlet na hrad Košumberk – pohádka Princ Bajaja – 14. května 2018

- pěší výlet na Suchý Vrch – oslava Dne dětí – 1. června 2018

- nácvik opuštění budovy – 25. června 2018

- ukončení plaveckého výcviku – 26. června 2018

- loučení s předškoláky – velké hřiště – 27. června 2018

 

Na praxi u nás v letošním školním roce nebyly žádné studentky.

 

 

9. Přehled porad, hospitací, schůzek s rodiči a školení

 

- 4x hospitace – Moravcová Lenka u Lenky Hebrové – 23. října 2017 a 6. března 2018

                          Hebrová Lenka u Lenky Moravcové – 3. listopadu 2017 a 14. března 2018  

 

 

- 2x schůzka s rodiči – 12. září 2017 a 20. listopadu 2017

 

- pedagogické porady v MŠ – 31. srpna 2017, 30. ledna 2018 a 28. června 2018

 

 

Ze všech hospitací, schůzek a porad jsou vedeny písemné záznamy.

 

 

Dle možností a zájmu se každá učitelka účastní různých vzdělávacích kurzů a školení.  

 

V letošním školním roce jsme se zúčastnily těchto vzdělávacích kurzů:

 

- sraz učitelem mateřských škol v Červené Vodě – 20. září 2017

- stáž v MŠ Slavonice – p. uč. Hebrová – 5. – 6. října 2017

- seminář Využití a začlenění stavebnic a her do jednotlivých projektů ŠVP – Ústí nad Orlicí -  Moravcová Lenka – 11. října 2017

- klub ředitelek a vedoucích učitelek MŠ – Ústí nad Orlicí – Moravcová Lenka – 25. října 2017

- seminář Vánoční čarování, opět něco nového – Ústí nad Orlicí -  Hebrová Lenka – 7. listopadu 2017

- seminář Hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním v MŠ – Ústí nad Orlicí – Moravcová Lenka – 24. listopadu 2017

- seminář Otázka laterality v předškolním věku – Ústí nad Orlicí -  Moravcová Lenka – 8. března 2018

- seminář k projektu Klokanův kufr – Letohrad - Hebrová Lenka – 13. března 2018

- klub ředitelek a vedoucích učitelek MŠ – Ústí nad Orlicí – Moravcová Lenka – 10. dubna 2018

- školení bezpečnosti práce – třída ZŠ Jamné nad Orlicí – Moravcová Lenka, Hebrová Lenka -  30. dubna 2018

- seminář Využití prvků metody Montessori v tradičních MŠ – Ústí nad Orlicí - Moravcová Lenka – 23. května 2018

- seminář Přírodní zahrada – živá učebnice pro děti –  Ústí nad Orlicí - Hebrová Lenka – 29. května 2018

- celostátní konference ředitelů a vedoucích učitelů MŠ v Litomyšli – Moravcová Lenka – 6. – 8. června 2018

 

 

10. Materiální vybavení a opravy v MŠ

 

- v průběhu školního roku byly postupně opravovány drobné hračky, kočárky, odrážedla a koloběžky na hřišti, starší hračky byly buď vyřazeny nebo přemístěny na hřiště

- zakoupeny byly drobné hry, stavebnice, knihy pro děti, didaktické pomůcky, výtvarný materiál

- na hřiště byly zakoupeny nové sady na písek, dětské hrábě na hrabání při úklidu hřiště

- do třídy MŠ byla zakoupena klouzačka s průlezkami – dar od mysliveckého sdružení

 

 

Tato výroční zpráva byla projednána a schválena na pedagogické radě dne 31. srpna 2018.

 

V Jamném nad Orlicí dne  31. srpna 2018 

 

Vypracovala: vedoucí učitelka MŠ Lenka Moravcová, DiS.