Výroční zpráva 16-17

 
 
 

Výroční zpráva

 Mateřské školy Jamné nad Orlicí

za školní rok 2016/2017

 

 

 

Výroční zpráva obsahuje:

 

  1. Základní údaje o zařízení

 

  1. Charakteristika školy

 

  1. Údaje o dětech

 

  1. Údaje o zaměstnancích školy

 

  1. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí do MŠ

 

  1. Údaje o výsledcích školní inspekce ČŠI

 

  1. Údaje o výchovně vzdělávací činnosti MŠ

 

  1. Přehled činností a akcí MŠ ve školním roce 2016/2017

 

  1. Přehled porad, hospitací, schůzek s rodiči a školení

 

  1. Materiální vybavení a opravy v MŠ
 

1.    Základní údaje o zařízení

 

 

Název: Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí

 

Sídlo: Jamné nad Orlicí 207, PSČ 561 65

Telefon: 465 649 140

IČ: 709 82 244

E-mail mateřské školy: skolka.jamne@seznam.cz

Ředitelka : Mgr. Marie Rubešová

Vedoucí učitelka MŠ: Lenka Moravcová, DiS.

Učitelka MŠ: Lenka Hebrová, DiS.

Typ: mateřská škola s celodenním provozem

Kapacita: 24 dětí

Provozní doba: pondělí – pátek od 6.30 hodin do 16.00 hodin

 

 

2.    Charakteristika školy

 

       Zřizovatelem mateřské školy je Obecní úřad v Jamném nad Orlicí, se kterým úzce spolupracujeme při plánování různých činností mateřské školy a při obnovování zařízení a vybavení. Dalším naším partnerem je základní škola, pod kterou jako školka spadáme. Společně se základní školou se účastníme různých divadelních vystoupení, výletů a předplaveckého a lyžařského kurzu.

 

      Budova školy se nachází uprostřed obce v blízkosti hlavní silnice. Jedná se o dvoupatrovou budovu, ve které se nachází základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. V přízemí budovy jsou šatny oddělené přepážkami, jídelna a kuchyň. Herna mateřské školy se nachází v prvním patře budovy, rovněž tak i umývárny a toalety. K dispozici zde máme jednu velkou místnost, kancelář učitelek a vstupní prostor do třídy, kam ukládáme lehátka.

    

     K venkovnímu pobytu využíváme zrekonstruované hřiště vybavené herními prvky dle platných norem, dále domkem, kam ukládáme hračky, koloběžky, kočárky atd. a pískovištěm, které zakrýváme plachtou a v němž pravidelně vyměňujeme písek.    

 

    

3. Údaje o dětech

 

 

     Pro školní rok 2016 – 2017 jsme měly zapsáno 23, od 1. 2. 2017 24 dětí, z toho 15 dívek.

 

     Dvě děti měly povoleny odklad povinné školní docházky. Děti se vzdělávaly v jedné heterogenní třídě. V červnu docházku ukončilo celkem 9 dětí, z toho 7 nastoupilo do ZŠ v Jamném nad Orlicí, a 2 děti zrušily docházku do MŠ v Jamném nad Orlicí a nastoupily do  MŠ v Jablonném nad Orlicí.

 

 

4. Údaje o zaměstnancích školy

 

Vedoucí učitelka:

Moravcová Lenka, DiS., ukončené vzdělání na VOŠ pedagogické v Litomyšli v roce 2009, pracuje na plný úvazek, délka praxe 19 let

 

Učitelka:

Hebrová Lenka, DiS., ukončené vzdělání na VOŠ pedagogické v Litomyšli v roce 2011,

pracuje na plný úvazek, délka praxe 15 let

 

5. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí do MŠ

 

     Zápis dětí do mateřské školy se řídí platnou vyhláškou o předškolním vzdělávání. Proběhl dne 10. května 2017 a přišlo k němu celkem 7 dětí. Všechny byly přijaty, přičemž jedno dítě požádalo na konci srpna 2017 o zrušení docházky do MŠ a nastoupilo do ZŠ v Jamném nad Orlicí. Kapacita školky je tak pro školní rok 2017/2018 naplněna do počtu 21 dětí. 

 

 

6. Údaje o výsledcích školní inspekce ČŠI

 

     Ve školním roce 2016/2017 neproběhla na naší ZŠ a MŠ žádná inspekční kontrola.  

 

 

7. Údaje o výchovně vzdělávací činnosti MŠ

 

 

       Výchovně vzdělávací činnost naší školy se řídí platnými zákony a vyhláškami.

 

       Pracujeme s vlastním Školním vzdělávacím programem S úsměvem jde všechno lépe, který je zpracován podle rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy a pravidelně aktualizován. Náměty k činnostem pro jednotlivá témata našeho vzdělávacího programu čerpáme nejčastěji z Kafometu /Katalog forem a metod/ pro mateřské školy, jehož stále nové aktualizace si pravidelně objednáváme. Další náměty pro naši práci čerpáme z měsíčníku Informatorium školy mateřské. Mnoho informací získáváme též na facebooku ve skupinách pro mateřské školy a na internetu celkově. Pravidelně se účastníme rovněž různých vzdělávacích kurzů pro předškolní pedagogy v Ústí nad Orlicí.

         Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Učení je založeno na aktivní účasti dítěte, smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Preferovány jsou tvořivé činnosti a hry.

                 

8. Přehled činností a akcí MŠ ve školním roce 2016/2017

 

- poučení dětí o bezpečném chování v MŠ a na hřišti – 5. září

- nácvik evakuace – 6. září

- seznámení s budovou školy – 8. září

- schůzka rodičů – 14. září

- pěší výlet na horní konec obce – 23. září

- přednáška o Vesmíru 27. září

- návštěva Jamenské a. s. – 3. října

- dračí den – 27. října

- fotografování firmou Photodienst Brno – 8. listopadu

- dopoučení nových dětí o bezpečném chování v MŠ a na hřišti – 9. listopadu

- úklid hřišťátka – 10. listopadu

- průvod světýlek – 15. listopadu

- besídka pro ZŠ – 23. listopadu

- besídka pro rodiče na téma Den ve školce a podzim – 24. listopadu

- zamykání lesa – 24. listopadu

- rozsvícení vánočního stromu – 1. prosince

- divadelní vystoupení Dobrodružství doktora Holuba – 5. prosince

- Mikulášská nadílka – 5. prosince

- vystoupení ZUŠ v Jablonném nad Orlicí  – Vánoční koledování – 15. prosince

- besídka základní školy – 20. prosince

- Ježíšek ve školce – 22. prosince

- lyžařský výcvik – 9. ledna – 13. ledna

- návštěva krmelce – potrava pro zvířátka – 10. ledna

- maškarní karneval ve školce – 20. ledna

- návštěva ve škole – jak se učí prvňáčci? – 25. ledna

- dopoučení nového dítěte o bezpečném chování v MŠ a na hřišti – 1. února a 6. března

- vítání jara – 6. března

- odmykání lesa – 10. března

- bubenická dílna – 15. března

- vzdělávací program Písničky pro děti – 23. března

- oslava Velikonoc – 13. dubna

- tvoření s paní Třískovou – dárek pro maminky – 19. dubna

- Den Země – oslava – 21. dubna

- zahájení předplaveckého výcviku – 25. dubna

- čarodějnický den – 28. dubna

- oslava Dne matek – 12. května

- výprava po vsi na horní konec obce – 12. května

- výlet do ZOO Dvůr Králové nad Labem – 26. května

- společné fotografování – 1. června

- oslava Dne dětí – 2. června

- dopravní den, výlet předškolních dětí na kolech v okolí obce – 8. června

- ukončení předplaveckého výcviku – 27. června

- rozloučení s předškoláky a nocování ve školce – 28. června

- nácvik evakuace – 28. června

 

Na praxi u nás v letošním školním roce nebyly žádné studentky.

 

9. Přehled porad, hospitací, schůzek s rodiči a školení

 

 

- 4x hospitace – Moravcová Lenka u Lenky Hebrové – 18. října 2016 a 29. března 2017

                          Hebrová Lenka u Lenky Moravcové – 25. října 2016 a 6. dubna 2017

 

 

- 1x schůzka s rodiči – 14. září 2016

 

 

-          pedagogické porady v MŠ – 31. srpna 2016, 31. ledna 2017 a 30. června 2017

 

 

Ze všech hospitací, schůzek a porad jsou vedeny písemné záznamy.

 

 

Dle možností a zájmu se každá učitelka účastní vzdělávacích kurzů v Ústí nad Orlicí.

 

V letošním školním roce jsme se zúčastnily těchto vzdělávacích kurzů:

 

- 3. října 2016 – Bylinky a jejich využití – Ústí nad Orlicí – Hebrová Lenka

 

- 11. října 2016 – Klub ředitelek a vedoucích učitelek MŠ – Ústí nad Orlicí – Moravcová Lenka

 

- 19. října 2016 – Respektovat a být respektován – Metoda komunitního kruhu – Ústí nad Orlicí - Hebrová Lenka

 

- 3. listopadu 2016 – Rozvoj předmatematické gramotnosti u dětí předškolního věku – Ústí nad Orlicí - Moravcová Lenka

 

- 14. listopadu 2016 – Vánoční čarování, opět něco nového – Ústí nad Orlicí - Moravcová Lenka

 

- 28. února 2017 – seminář na téma získání dotací ze šablon – Žamberk – Moravcová Lenka

 

- 2. března 2017 – Hravá jóga pro děti – Ústí nad Orlicí – Hebrová Lenka

 

- 3. dubna 2017 – Výtvarná dílna – Hrátky s papírem – Ústí nad Orlicí – Moravcová Lenka

 

- 10. dubna 2017 – Klub ředitelek a vedoucích učitelek MŠ – Ústí nad Orlicí – Moravcová Lenka

 

 

 

10. Materiální vybavení a opravy v MŠ

 

- v průběhu školního roku byly postupně opravovány drobné hračky, kočárky, odrážedla a koloběžky na hřišti, starší hračky byly buď vyřazeny nebo přemístěny na hřiště

- během letních měsíců byly v celé budově ZŠ a MŠ instalována nová osvětlení

- zakoupeny byly drobné hry, stavebnice, knihy pro děti, didaktické pomůcky, výtvarný materiál

- na hřiště byly zakoupeny nové sady na písek, dětské hrábě na hrabání při úklidu hřiště

 

 

Tato výroční zpráva byla projednána a schválena na pedagogické radě dne 31. srpna 2017.

 

V Jamném nad Orlicí dne  1. září 2017

 

Vypracovala: vedoucí učitelka MŠ Lenka Moravcová, DiS.