Výroční zpráva 14-15

 
 

Výroční zpráva

 Mateřské školy Jamné nad Orlicí

za školní rok 2014/2015

 

 

 

Výroční zpráva obsahuje:

 

  1. Základní údaje o zařízení
  2. Charakteristika školy
  3. Údaje o dětech
  4. Údaje o zaměstnancích školy
  5. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí do MŠ
  6. Údaje o výsledcích školní inspekce ČŠI
  7. Údaje o výchovně vzdělávací činnosti MŠ
  8. Přehled činností a akcí MŠ ve školním roce 2014/2015
  9. Přehled porad, hospitací, schůzek s rodiči a školení
  10. Materiální vybavení a opravy v MŠ

 

 

1.    Základní údaje o zařízení

 

 

Název: Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí

 

Sídlo: Jamné nad Orlicí 207, PSČ 561 65

Telefon: 465 649 140

IČ: 709 82 244

E-mail mateřské školy: skolka.jamne@seznam.cz

Ředitelka : Mgr. Marie Rubešová

Vedoucí učitelka MŠ: Lenka Moravcová, DiS.

Učitelka MŠ: Lenka Hebrová, DiS.

Typ: mateřská škola s celodenním provozem

Kapacita: 25 dětí

Provozní doba: pondělí – pátek od 6.30 hodin do 16.00 hodin

 

2.    Charakteristika školy

       Zřizovatelem mateřské školy je Obecní úřad v Jamném nad Orlicí, se kterým úzce spolupracujeme při plánování různých činností mateřské školy a při obnovování zařízení a vybavení. Dalším naším partnerem je základní škola, pod kterou jako školka spadáme. Společně se základní školou se účastníme různých divadelních vystoupení, výletů a předplaveckého kurzu.

 

      Budova školy se nachází uprostřed obce v blízkosti hlavní silnice. Jedná se o dvoupatrovou budovu, ve které se nachází základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. V přízemí budovy jsou šatny oddělené přepážkami, jídelna a kuchyň. Herna mateřské školy se nachází v prvním patře budovy, rovněž tak i umývárny a toalety. K dispozici zde máme jednu velkou místnost, kancelář učitelek a vstupní prostor do třídy, kam ukládáme lehátka.

    

     Během posledních pěti let bylo dokončeno hřiště nad školkou – nainstalovány nové herní prvky, které splňují požadované normy pro mateřské školy. Dále byla na budově vyměněna všechna okna za plastová, do třídy MŠ byl pořízen nový koberec a linoleum. Všechny místnosti celé budovy školy byly postupně vymalovány. V letních měsících školního roku 2013 – 2014 byly kompletně předělány umývárny a toalety. Šatna mateřské školy se v tomto roce také dočkala celkové výměny. 

 

     V období letních prázdnin letošního roku byla opravena omítka v prostorách kuchyně, vymalována celá kuchyň, přilehlé prostory, jídelna a vstupní chodba. Do jídelny jsme pořídili nový nábytek, výškově odstupňované stoly a židle.  

 

    

3.    Údaje o dětech

 

 

     Pro školní rok 2014 – 2015 jsme měly zapsáno 23 dětí, z toho 14 dívek. V únoru 2015 se k nám přistěhovalo jedno děvče a počet se zvýšil na 24 dětí.

 

     Jedno dítě mělo povoleno odklad povinné školní docházky. Děti se vzdělávaly v jedné heterogenní třídě. V červnu docházku ukončily dvě děti a obě nastoupily do ZŠ v Jamném nad Orlicí. Jedno dítě dostalo odklad školní docházky.

 

 

 

4.    Údaje o zaměstnancích školy

 

Vedoucí učitelka:

Moravcová Lenka, DiS., ukončené vzdělání na VOŠ pedagogické v Litomyšli v roce 2009, pracuje na plný úvazek, délka praxe 17 let

 

Učitelka:

Hebrová Lenka, DiS., ukončené vzdělání na VOŠ pedagogické v Litomyšli v roce 2011,

pracuje na plný úvazek, délka praxe 13 let

 

5.    Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí do MŠ

 

Zápis dětí do mateřské školy se řídí platnou vyhláškou o předškolním vzdělávání. Proběhl dne 28. května 2015 a přišlo k němu celkem pět dětí. Všechny byly přijaty. Na konci měsíce srpna bylo dodatečně vyhověno ještě jedné žádosti o přijetí, jednalo se o předškolní dítě a vešlo se do navýšené kapacity 28 dětí. Tím je stav pro příští školní rok naplněn na maximum.  

 

 

6.    Údaje o výsledcích školní inspekce ČŠI

 

Ve školním roce 2014/2015 se na naší mateřské škole neuskutečnila žádná kontrola ČŠI.

 

7.    Údaje o výchovně vzdělávací činnosti MŠ

 

       Výchovně vzdělávací činnost naší školy se řídí platnými zákony a vyhláškami.

 

       Pracujeme s vlastním programem S úsměvem jde všechno lépe, který je zpracován podle

rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy. Náměty k činnostem pro jednotlivá

témata našeho vzdělávacího programu čerpáme nejčastěji z Kafometu /Katalog forem a

metod/ pro mateřské školy, jehož stále nové aktualizace si pravidelně objednáváme. Další

náměty pro práci čerpáme z měsíčníku Informatorium školy mateřské. Mnoho informací získáváme též na facebooku ve skupinách pro mateřské školy. Účastníme se rovněž různých vzdělávacích kurzů pro předškolní pedagogy.

         Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Učení je založeno na aktivní účasti dítěte, smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Preferovány jsou tvořivé činnosti a hry.

        Letošní rok nás téměř každým dnem provázel skřítek Medovníček se svými kouzelnými pohádkami plnými příběhů o včeličkách a přírodě vůbec. Medovníčka jsme mohli potkat v šatně, na chodbách i na stupních dveřích do školy. Během roku jsme se postupně dozvěděli mnoho zajímavého ze života včel.

 

8.    Přehled činností a akcí MŠ ve školním roce 2014/2015

 

- prohlídka areálu MŠ s novými dětmi – 10. září

- rodičovská schůzka – 18. září

- společné čtení Jak profesor Čistotka objevil vílu – celostátní akce prachatické knihovny – 24. září

- návštěva Jamenské a. s. – 25. září

- podzimní tvoření s rodiči – 9. října

- dračí den – 24. října

- zamykání lesa – 29. října

- divadlo Jejda, strašidla! – 31. října

- úklid hřišťátka – příprava na zimu – 13. listopadu

- uspávání broučků – akce s rodiči – 13. listopadu

- fotografování dětí – Photodienst Brno – 20. listopadu

- divadlo Písnička pro draka – 27. listopadu

- rozsvícení vánočního stromu – 4. prosince

- Mikulášská nadílka v MŠ – 5. prosince

- divadlo p. Petráš – 5. prosince

- ZUŠ Jablonné nad Orlicí – Vánoční pohádka – 11. prosince
- vypouštění balónků s přáním Ježíškovi – 12. prosince

- shlédnutí vánoční besídky základní školy – 17. prosince

- Ježíšek ve školce – 19. prosince

- výprava do krmelce ke zvířátkům s dobrotami – 7. ledna

- lyžařský výcvik – 12. – 16. ledna

- maškarní karneval – 21. ledna

- návštěva ve škole – jak se daří prvňáčkům? – 28. ledna

- akce Sněhuláci pro Afriku – společné stavění sněhuláků s rodiči – 11. února

- divadlo Kubula a Kuba Kubikula – 13. února

- vítání jara, vynášení Moreny – 11. března

- otevírání lesa – 16. března

- bubenická dílna – 27. března

- jarní pásmo pro důchodce v zasedací síni OÚ – 1. dubna

- předplavecký výcvik – od 21. dubna do 23. června

- úklid hřišťátka a stráně – 23. dubna

- oslava Dne Země – 24. dubna

- čarodějnický den – 30. dubna

- tvoření s paní Třískovou – dárek pro maminky – 4. května

- beseda se včelařem – 5. května

- oslava Dne dětí – 1. června

- ZUŠ Jablonné nad Orlicí – V rytmu tance – 5. června

- výlet vlakem do Častolovic – 18. června

- pěší výlet po Jamném – 25. června

- nocování ve školce a rozloučení s předškoláky – 25. června

 

V době od 7. do 28. listopadu 2014 u nás byla na praxi studentka Střední pedagogické školy v Litomyšli Martina Moravcová.

9.    Přehled porad, hospitací, schůzek s rodiči a školení

 

- 4x hospitace – Moravcová Lenka u Lenky Hebrové – 30. října 2014 a 18. března 2015,

                          Hebrová Lenka u Lenky Moravcové – 5. listopadu 2014 a 25. března 2015

 

- 1x schůzka s rodiči – 18. září 2014

 

- pedagogické porady v MŠ – 29. srpna 2014, 30. ledna 2015 a 30. června 2015

 

Ze všech hospitací, schůzek a porad jsou vedeny písemné záznamy.

 

Dle možností a zájmu se každá učitelka účastní vzdělávacích kurzů v Ústí nad Orlicí či Pardubicích. V letošním školním roce jsme se zúčastnily těchto vzdělávacích kurzů:

- 14. října 2014 – Práce s dítětem se specificky narušeným vývojem řeči – Moravcová Lenka

- 6. listopadu 2014 – Vánoční čarování, opět něco nového – Hebrová Lenka

- 10. listopadu 2014 – Jak nastavit hranice a neříkat ne – Hebrová Lenka

- 12. listopadu 2014 – Prezentace pomůcek a her pro rozvoj řeči – Moravcová Lenka

- 25. února 2015 – Velikonoční dílna – Moravcová Lenka

- 2. března 2015 – Velikonoce – lidové zvyky a jejich význam a využití při práci s dětmi – Hebrová Lenka

- 25. května 2015 – Pozitivní komunikace – Moravcová Lenka

- 3. června 2015 – Cvičení ticha – Hebrová Lenka

 

Dne 2. prosince 2014 se Moravcová Lenka zúčastnila metodické poradny v Ústí nad Orlicí s názvem Cesta kvality, která byla zaměřená na rozvoj profesních kompetencí pracovníků škol a školských zařízení.

 

Mateřská škola odebírá pravidelně odborný časopis Informatorium školy mateřské.

 

 

10. Materiální vybavení a opravy v MŠ

 

- v průběhu školního roku byly postupně opravovány hračky, dveře u skříní a didaktické pomůcky, starší hračky byly buď vyřazeny nebo přemístěny na hřiště

- zakoupeny byly drobné hry, stavebnice, didaktické pomůcky

- na podzim byly zakoupeny matrace pro předškolní děti, které odpočívají kratší dobu

- v průběhu letních měsíců byla zrekonstruována celá šatna a jídelna, kde nyní máme výškově více rozdělené stoly a židle  

 

 

Tato výroční zpráva byla projednána a schválena na pedagogické radě dne 31. srpna 2015.

 

V Jamném nad Orlicí dne  1. září 2015

 

Vypracovala: vedoucí učitelka MŠ Lenka Moravcová, DiS.