Výroční zpráva 13-14

 
 

Výroční zpráva

 Mateřské školy Jamné nad Orlicí

za školní rok 2013/2014

 

 

Výroční zpráva obsahuje:

 

  1. Základní údaje o zařízení
  2. Charakteristika školy
  3. Údaje o dětech
  4. Údaje o zaměstnancích školy
  5. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí do MŠ
  6. Údaje o výsledcích školní inspekce ČŠI
  7. Údaje o výchovně vzdělávací činnosti MŠ
  8. Přehled činností a akcí MŠ ve školním roce 2013/2014
  9. Přehled porad, hospitací, schůzek s rodiči a školení
  10. Materiální vybavení a opravy v MŠ
 

1.    Základní údaje o zařízení

 

Název: Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí

 

Sídlo: Jamné nad Orlicí 207, PSČ 561 65

Telefon: 465 649 140

IČ: 709 82 244

Zřizovatel: Obec Jamné nad Orlicí

E-mail mateřské školy: skolka.jamne@seznam.cz

Ředitelka : Mgr. Marie Rubešová

Vedoucí učitelka MŠ: Lenka Moravcová, DiS.

Učitelka MŠ: Lenka Hebrová, DiS.

Typ: mateřská škola s celodenním provozem

Kapacita: 25 dětí

Provozní doba: pondělí – pátek od 6.30 hodin do 16.00 hodin

 

2.    Charakteristika školy

       Zřizovatelem mateřské školy je Obecní úřad v Jamném nad Orlicí, se kterým úzce spolupracujeme při plánování různých činností mateřské školy a při obnovování zařízení a vybavení. Dalším naším partnerem je základní škola, pod kterou jako školka spadáme. Společně se základní školou se účastníme různých divadelních vystoupení, výletů a předplaveckého kurzu.

 

      Budova školy se nachází uprostřed obce v blízkosti hlavní silnice. Jedná se o dvoupatrovou budovu, ve které se nachází základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. V přízemí budovy jsou šatny oddělené přepážkami, jídelna a kuchyň. Herna mateřské školy se nachází v prvním patře budovy, rovněž tak i umývárny a toalety. K dispozici zde máme jednu velkou místnost, kancelář učitelek a vstupní prostor do třídy, kam ukládáme lehátka.

     

     Během posledních pěti let bylo dokončeno hřiště nad školkou – nainstalovány nové herní prvky, které splňují požadované normy pro mateřské školy. Dále byla na budově vyměněna všechna okna za plastová, do třídy MŠ byl pořízen nový koberec a linoleum. Všechny místnosti celé budovy školy byly postupně vymalovány.

   

     V letošních letních měsících byly kompletně předělány umývárny a toalety. Šatna mateřské školy se v tomto roce také dočkala celkové výměny, máme nové odkládací prostory pro oblečení a prostorné přihrádky na obuv.

 

         

3.    Údaje o dětech

 

     Pro školní rok 2013 – 2014 jsme měly zapsáno 25 dětí, z toho 13 dívek.

     Jedno dítě mělo povoleno odklad povinné školní docházky. Děti se vzdělávaly v jedné heterogenní třídě. V červnu docházku ukončily čtyři děti a všechny nastoupily do ZŠ v Jamném nad Orlicí. Jedno dítě dostalo odklad školní docházky.

 

 

4.    Údaje o zaměstnancích školy

 

Vedoucí učitelka:

Moravcová Lenka, DiS., ukončené vzdělání na VOŠ pedagogické v Litomyšli v roce 2009, pracuje na plný úvazek, délka praxe 16 let

Učitelka:

Hebrová Lenka, DiS., ukončené vzdělání na VOŠ pedagogické v Litomyšli v roce 2011,

pracuje na plný úvazek, délka praxe 12 let

 

 

5.    Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí do MŠ

 

Zápis dětí do mateřské školy se řídí platnou vyhláškou o předškolním vzdělávání. Proběhl dne 28. května 2014 a přišly k němu tři děti. Všechny byly přijaty.  

 

 

6.    Údaje o výsledcích školní inspekce ČŠI

 

Ve školním roce 2013/2014 se na naší mateřské škole neuskutečnila žádná kontrola ČŠI.

 

 

7.    Údaje o výchovně vzdělávací činnosti MŠ

 

       Výchovně vzdělávací činnost naší školy se řídí platnými zákony a vyhláškami.

 

       Pracujeme s vlastním programem S úsměvem jde všechno lépe, který je zpracován podle

rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy. Náměty k činnostem pro jednotlivá

témata našeho vzdělávacího programu čerpáme nejčastěji z Kafometu /Katalog forem a

metod/ pro mateřské školy, jehož stále nové aktualizace si pravidelně objednáváme. Další

náměty pro práci čerpáme z měsíčníku Informatorium školy mateřské. Účastníme se rovněž různých vzdělávacích kurzů pro předškolní pedagogy.

         Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Učení je založeno na aktivní účasti dítěte, smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Preferovány jsou tvořivé činnosti a hry.

       

8.    Přehled činností a akcí MŠ ve školním roce 2013/2014

 

- rodičovská schůzka 12. září

- exkurze do Jamenské a. s. /otevření nového kravína/ 12. září

- nácvik evakuace z budovy školy 13. září

- Lenka Hebrová – seminář Respektovat a být respektován – 25. září

- Lenka Moravcová – seminář Rozvoj čtenářské gramotnosti v předškolním věku – 30. září

- vystoupení kouzelníka – 4. října

- Lenka Moravcová – seminář Hrátky s papírem se zvířátky – 8. října

- Lenka Moravcová – klub ředitelek a vedoucích učitelek MŠ v Ústí n. O.

- hudební vystoupení pro děti – 27. listopadu

- výlet do Potštejna – vánoční pohádka 28. listopadu

- Lenka Hebrová – seminář Respektovat a být respektován – 2. prosince

- Mikulášská pohádka – divadlo - 4. prosince

- mikulášská nadílka – 5. prosince

- vánoční tvoření s rodiči – zdobení dřevěných svícínků – 10. prosince a 11. prosince

- Námořnická pohádka – divadlo – 17. prosince

- vánoční nadílka v MŠ – 20. prosince

- lyžařský výcvik v Červené Vodě – 20. ledna – 24. ledna

- vystoupení s papoušky – 7. února

- brigáda na hřišti – 13. března

- divadlo – pohádky H. CH. Andersena – 2. dubna

- předplavecký výcvik v Ústí nad Orlicí – 15. dubna – 25. června

- jarní vystoupení pro důchodce – 16. dubna

- jarní besídka pro rodiče – 24. dubna

- čarodějnický den – 2. května

- tvoření pro maminky s paní Třískovou – 5. května

- společné focení – 7. května

- Lenka Moravcová – seminář Komunikace a řešení problémů s problémovými rodiči – 13. května

- výlet na hrad Litice – 19. května

- výchovný koncert Šel tudy, měl dudy – 22. května

- sraz ředitelek a vedoucích učitelek v Ústí nad Orlicí – 26. května

- zápis do mateřské školy – 28. května

- představení ZUŠ V rytmu tance – 6. června

- evakuace z budovy školy -17. června

- dopravní den – 18. června

 

 

9. Přehled porad, hospitací, schůzek s rodiči a školení

 

- 4x hospitace – Moravcová Lenka u Lenky Hebrové – 15. října 2013 a 18. března 2014,

                          Hebrová Lenka u Lenky Moravcové – 23. října 2013 a 10. dubna 2014

 

- 1x schůzka s rodiči – 12. září 2013

 

- pedagogické porady v MŠ – 29. srpna 2013, 31. ledna 2014 a 30. června 2014

 

Ze všech hospitací, schůzek a porad jsou vedeny písemné záznamy.

 

Dle možností a zájmu se každá učitelka účastní vzdělávacích kurzů v Ústí nad Orlicí. V letošním školním roce jsme se zúčastnily těchto vzdělávacích kurzů:

- 25. září 2013 – Respektovat a být respektován – Sdělování oprávněných požadavků – Černohousová Lenka

- 30. září 2013 – Rozvoj čtenářské gramotnosti v předškolním věku – Moravcová Lenka

- 8. října 2013 – Hrátky se zvířátky – Moravcová Lenka

- 2. prosince 2013 – Respektovat a být respektován – Empatie – Hebrová Lenka

- 24. února 2014 – Respektovat a  být respektován – Tresty – Hebrová Lenka

- 15. dubna 2014 – Respektovat a být respektován – Odměny – Hebrová Lenka

- 13. května 2014 – Komunikace a řešení problémů s „problémovými rodiči“

 

 

Mateřská škola odebírá pravidelně odborný časopis Informatorium školy mateřské.

 

 

10. Materiální vybavení a opravy v MŠ

 

- v průběhu školního roku byly postupně opravovány hračky, dveře u skříní a didaktické pomůcky, starší hračky byly buď vyřazeny nebo přemístěny na hřiště

- zakoupeny byly drobné hry, stavebnice, didaktické pomůcky

- na začátku roku 2014 byla zakoupena nová televize

- v letních měsících byla zcela renovovány umývárny a toalety

 

 

 

Tato výroční zpráva byla projednána a schválena na pedagogické radě dne 29. srpna 2014.

 

V Jamném nad Orlicí dne  1. září 2014

 

Vypracovala: vedoucí učitelka MŠ Lenka Moravcová, DiS.