Výroční zpráva 08-09

 

Výroční zpráva

 Mateřské školy Jamné nad Orlicí

za školní rok 2008/2009

  

 

Výroční zpráva obsahuje:

 

  1. Základní údaje o zařízení
  1. Charakteristika školy 
  1. Údaje o dětech 
  1. Údaje o zaměstnancích školy 
  1. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí do MŠ 
  1. Údaje o výsledcích školní inspekce ČŠI 
  1. Údaje o výchovně vzdělávací činnosti MŠ 
  1. Přehled činností a akcí MŠ ve školním roce 2008/2009 
  1. Materiální vybavení a opravy v MŠ

 

 

1.    Základní údaje o zařízení

 

Název: Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

 

Sídlo: Jamné nad Orlicí 207, PSČ 561 65

Telefon: 465 649 140

IČ: 709 82 244

E-mail mateřské školy: skolka.jamne@seznam.cz

Ředitelka : Mgr. Marie Rubešová

Vedoucí učitelka MŠ: Lenka Moravcová, DiS.

Učitelka MŠ: Lenka Černohousová

Typ: mateřská škola s celodenním provozem

Kapacita: 25 dětí

Provozní doba: pondělí – pátek od 6.30 hodin do 16.00 hodin

  

2.    Charakteristika školy

       Zřizovatelem mateřské školy je Obecní úřad v Jamném nad Orlicí, se kterým úzce spolupracujeme při plánování různých činností mateřské školy a při obnovování zařízení a vybavení. Dalším naším partnerem je základní škola, pod kterou jako školka spadáme. Společně se základní školou se účastníme různých divadelních vystoupení, výletů a předplaveckého kurzu. 

      Budova školy se nachází uprostřed obce v blízkosti hlavní silnice. Jedná se o dvoupatrovou budovu, ve které se nachází základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. V přízemí budovy jsou šatny oddělené přepážkami, jídelna a kuchyň. Herna mateřské školy se nachází v prvním patře budovy, rovněž tak i umývárny a toalety. K dispozici zde máme jednu velkou místnost, kancelář učitelek a vstupní prostor do třídy, kam ukládáme lehátka.    

     V období letních prázdnin byla na budově školy vyměněna střešní krytina a opravila se a znovu natřela omítka celé budovy.

        

3.    Údaje o dětech 

     Pro školní rok 2008 – 2009 jsme měly zapsáno 25 dětí, z toho 10 dívek. Dvě děti měly povolen odklad povinné školní docházky. Děti se vzdělávaly v jedné heterogenní třídě. V průběhu školního roku se dvě děti odstěhovaly. V červnu docházku ukončilo deset dětí, z nichž 9 nastoupilo do ZŠ v Jamném nad Orlicí a jedno do ZŠ v Jablonném nad Orlicí. Jedno dítě dostalo odklad školní docházky.

   

4.    Údaje o zaměstnancích školy

 

Vedoucí učitelka:

Moravcová Lenka, DiS., ukončené vzdělání na VOŠ pedagogické v Litomyšli v roce 2009, pracuje na plný úvazek, délka praxe 11 let

 

Učitelka:

Černohousová Lenka, vzdělání středoškolské, v současnosti studuje 3. rokem VOŠ pedagogickou v Litomyšli, pracuje na plný úvazek, délka praxe 7 let

 

 

5.    Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí do MŠ

Zápis dětí do mateřské školy se řídí platnou vyhláškou o předškolním vzdělávání. Proběhl v měsíci dubnu 2008 a přijato bylo 7 dětí.

  

6.    Údaje o výsledcích školní inspekce ČŠI

Ve školním roce 2008/2009 se na naší mateřské škole neuskutečnila žádná kontrola ČŠI.  

 

7.    Údaje o výchovně vzdělávací činnosti MŠ

     Výchovně vzdělávací činnost naší školy se řídí platnými zákony a vyhláškami.  

     Pracujeme s vlastním programem S úsměvem jde všechno lépe, který je zpracován podle

rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy. Náměty k činnostem pro jednotlivá

témata našeho vzdělávacího programu čerpáme nejčastěji z Kafometu /Katalog forem a

metod/ pro mateřské školy, jehož stále nové aktualizace si pravidelně objednáváme. Další

náměty pro práci čerpáme z měsíčníku Informatorium školy mateřské a z měsíčníku Učitelka

z mateřské školy. Účastníme se rovněž různých vzdělávacích kurzů pro předškolní pedagogy. 

         Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Učení je založeno na aktivní účasti dítěte, smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Preferovány jsou tvořivé činnosti a hry.

 

8.    Přehled činností a akcí MŠ ve školním roce 2008/2009 

- rodičovská schůzka – 25. září

- divadlo ve škole – marionety – 10. listopadu

- výtvarná dílna pro rodiče a veřejnost – malování na hedvábí – 20. listopadu

- Mikulášská besídka ZUŠ Jablonné nad Orlicí – 4. prosince

- Mikulášská nadílka v MŠ – 5. prosince

- vánoční besídka žáků ZŠ – 17. prosince

- vánoční nadílka v MŠ – 19. prosince

- beseda s pracovnicí PPP o školní zralosti – 9. března

- kabaret pana Petráše ve třídě ZŠ – 11. března

- divadlo Trampoty čertíka Culínka v Jablonném nad Orlicí – 20. dubna

- zahájení plaveckého výcviku – 23. dubna

- malování na tašky – 27. dubna

- výlet vlakem do Častolovic – 17. června

- rozloučení s předškoláky – 30. června

  

9.    Materiální vybavení a opravy v MŠ  

- byla dodělána skříň na výkresy dětí

- učitelky vymalovaly třídu, umývárny, jídelnu a chodby dětskými obrázky

- vstup do mateřské školy byl vytapetován a domalován jako vstup do hradu

- byly zakoupeny nové hračky – závěsné houpadlo, měsíční auto – vozítko, didaktické hry a pomůcky – dřevěné

   

Tato výroční zpráva byla projednána a schválena na pedagogické radě dne 27. srpna 2009.

  

V Jamném nad Orlicí dne 4. září 2009

   

Vypracovala: vedoucí učitelka MŠ Lenka Moravcová, DiS.