Školní řád

 

 

Školní řád mateřské školy

Jamné nad Orlicí

 

Obsah školního řádu:

 

 1. Práva a povinnosti dětí
 2. Práva a povinnosti zákonných zástupců
 3. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci
 4. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními
 5. Podmínky zajištění BOZ dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 6. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení
 7. Režim dne v naší mateřské škole
 8. Přijímání dětí
 9. Předávání dětí
 10. Povinné předškolní vzdělávání
 11. Individuální vzdělávání dítěte
 12. Kroky MŠ v případě projevů infekčního onemocnění u dětí
 13. Distanční vzdělávání předškolních dětí
 14. Organizace vzdělávání ve skupinách pro jazykovou přípravu
 15. Ukončení docházky dítěte do MŠ
 16. Školní řád pro pobyt na dětském hřišti
 17. Školní řád pro pobyt v tělocvičně

 

Školní řád byl aktualizován a uveden v platnost dne 1. září 2022

/Odsouhlaseno na pedagogické radě dne 31. srpna 2022/

 

Zpracovala: Moravcová Lenka, DiS., vedoucí učitelka MŠ   ………………………

 

Schváleno dne: ………………

 

Schválila: ředitelka školy Mgr. Marie Rubešová             …..……………………….

1. Práva a povinnosti dětí

 

1/ Dítě má právo:

 

1. 1. Na školské služby podle školského zákona.

1. 2. Vyjadřovat se k rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho předškolního vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající věku a stupni vývoje.

1. 3. Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se předškolního vzdělávání

1. 4. Na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku.

1. 5. Na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají; svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití; jeho názorům musí být dána náležitá váha.

1. 6. Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy; mají právo využití preventivních programů, které mu slouží k poskytnutí potřebné podpory ve zmíněných oblastech.

1. 7. Na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké problémy.

1. 8. Na zvláštní péči v odůvodněných případech /v případě jakéhokoliv druhu onemocnění, zdravotního postižení, v případě mimořádných schopností a talentu/.

1. 9. Na život a práci ve zdravém prostředí.

1. 10. Na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotronními látkami.

1. 11. Využívat služeb a zařízení určených pro děti MŠ.

1. 12. Jít na toaletu během celého dne poté, co to sdělil učiteli.

1. 13. Dítě má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na předškolní vzdělávání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy, které se vztahují k jeho pobytu a činnosti v MŠ.

.

 

2/ Dítě je povinno:

2. 1. Dodržovat školní řád MŠ, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž bylo seznámeno.

2. 2. Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem MŠ.

2. 3. Chovat se slušně k dospělým i jiným dětem školy. Chovat se tak, aby neohrozilo zdraví svoje, ani jiných osob. Nepoužívat hrubých, vulgárních a urážlivých slov, být ohleduplný k mladším a slabším dětem a k dospělým.

2. 4. Zdravit všechny dospělé osoby v areálu školy pozdravem „Dobrý den!“. Členy pedagogického sboru oslovuje „pane řediteli“, „paní ředitelko“, „pane učiteli“, „paní učitelko“.

2. 5. Chodit do školy vhodně a čistě upraveno a oblečeno.

2. 6. Zacházet se školními potřebami šetrně, udržovat své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením. Dítě je povinno šetřit a chránit školní zařízení před poškozením. Každé poškození nebo závadu ve třídě, šatně či umývárně hlásí dítě okamžitě po zjištění učitelce. Dítě dodržuje pravidla hygieny a bezpečnosti.

2. 7. Do školy vstupovat určeným vchodem, ten také používat k odchodu. Z bezpečnostních důvodů neopouštět budovu MŠ bez vědomí učitelky.

2. 8. Chránit své zdraví i zdraví ostatních dětí. Dětem jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé. Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, stejně jako pití alkoholických nápojů a kouření je v průběhu předškolního vzdělávání v budově školy, na zahrádce MŠ a v okolním areálu školy zakázáno.

V případě nálezu injekční stříkačky či jehly s nimi nemanipulovat a nenosit do objektu MŠ, neprodleně informovat o nálezu učitelku.

2. 9. Nalezené věci odevzdat učitelce.

2. 10. Není dovoleno honit se ve třídách a po chodbách, nepřiměřeně křičet, znečišťovat podlahu, stěny, stropy, dveře a okna a zvláště prostory WC. Odpadky se ukládají do odpadkových košů – odpadky se třídí.

2. 11. Respektovat zákaz manipulace s okny. Jsou-li okna otevřena, je zakázáno cokoli z nich vyhazovat. 

2. 12. Každý úraz nebo vznik škody bez zbytečného odkladu hlásit učitelce nebo jinému zaměstnanci školy.

2. 13. Nenosit do MŠ předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Do MŠ nepatří mobilní telefony, hračky /mimo „plyšáka na spaní“, cukrovinky, korálky, řetízky apod. Pokud i přes tento zákaz děti přinesou něco, co do školky nepatří, škola neodpovídá za ztrátu a poškození dané věci během pobytu dítěte v MŠ.

Učitelka MŠ oznámí porušení školního řádu MŠ dítětem jeho zákonnému zástupci a dohodne se s ním na způsobu nápravy.  

2. Práva a povinnosti zákonných zástupců

 

 

1. Zákonní zástupci mají právo:

 

1. 1. Na vzdělání dítěte předškolního věku. Vzdělání je pro dítě, které dosáhne do 31. srpna věku pěti let, od září daného roku povinné. Vzdělání v tomto roce se poskytuje bezúplatně.

1. 2. Být informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

1. 3. Vyžádat si osobní konzultaci s učitelkou MŠ a prodiskutovat problémy týkající se jejich dítěte.

1. 4. Domluvit se na společném postupu při výchově a vzdělávání dítěte.

1. 5. Podílet se na tvorbě a úpravách programu MŠ a uplatnit své připomínky a návrhy.

1. 6. Aktivně se podílet na dění v MŠ, účastnit se různých programů.

1. 7. Před vstupem dítěte do MŠ využít individuální adaptační režim, na kterém se rodiče domluví předem s učitelkou.

1. 8. Podat oprávněnou stížnost a projednat ji s učitelkou MŠ a ředitelkou školy.     

         

 

2. Zákonní zástupci mají povinnost:

 

2. 1. Předávat dítě učitelce osobně a informovat ji o zdravotním stavu dítěte. Vyzvedávat dítě mohou zákonní zástupci či další osoby, které zákonný zástupce uvede v Pověření k vyzvedávání dítěte z mateřské školy.

2. 2. Zajistit pravidelnou docházku - pokud dítě bude v MŠ nepřítomno bez omluvy více než 2 týdny, budou zák. zástupci vyrozuměni předem o možnosti vyřazení dítěte z MŠ. Děti, které MŠ navštěvují v rámci povinného předškolního roku, je třeba písemně omlouvat při nedocházení do MŠ do Omluvného listu dítěte. Ten je k dispozici u učitelek MŠ.

2. 3. Nahlásit zdravotní stav dítěte, změny zdravotního stavu, infekční onemocnění v rodině.

2. 4. Nahlásit každou změnu v osobních datech dítěte či tel. spojení. Pro potřeby tzv. matriky školy je nutné sdělit tyto údaje o dítěti (zákon č.561/2004 Sb., § 28 ):

- jméno, příjmení, místo a datum narození, rodné číslo, st. občanství, místo trvalého pobytu, mateřský jazyk a kód zdravotní pojišťovny, u které je dítě pojištěno

- požadované datum zahájení vzdělávání

- informace o zdravotním postižení, druh postižení

- informace o zdravotním znevýhodnění

- informace o sociálním znevýhodnění (jen dobrovolná informace)

- údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

- údaje o zdravotních obtížích

- jméno, příjmení zákonného zástupce (ZZ)

- místo trvalého pobytu ZZ

- adresa ZZ pro doručování písemností

- telefonické spojení ZZ

2.5. Nahlásit předem známou nepřítomnost dítěte. V případě neplánované nepřítomnosti, nahlásit tuto skutečnost co nejdříve.

2.6. Osobně se zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, a to na   písemné nebo telefonické vyzvání vedoucího pracovníka MŠ.

2.7. Vybavit dítě náhradním oblečením, oblečením na pobyt v přírodě, domácí obuví, pyžamem, gumovým neprodyšným obutím do deště, pláštěnkou. Všechny osobní věci dítěte označit zřetelným způsobem a průběžně je podle potřeby doplňovat.

2.8. Zamezit, aby si dítě nosilo do MŠ žvýkačky, cukrovinky, hračky /mimo „plyšáka na spaní“/, cenné předměty nebo jakékoliv finanční částky.

2.9. Přihlásit dítě ke stravování, platit stravné ve stanovenou dobu. Stravování odhlásit nejpozději daný den do 7.00 hodin na telefony u paních učitelek či školní jídelny. Do jídlonosičů se jídlo vydává pro nemocné dítě v čase od 11.50 do 12.00 hod., a to pouze první den nemoci.

2.10. Uhradit úplatu za předškolní vzdělávání v řádném termínu. Výše základní částky je stanovena tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce. Pro letošní školní rok se jedná o částku Kč 250,--. Částku Kč 125,-- platí rodiče, jejichž dítě je zapsáno a zatím do MŠ nenastoupilo a dále rodiče, jejichž dítě bylo celé měsíc nemocné a o snížení si na základě potvrzení od lékaře písemně požádali.

2.11. Uvědomit si, že výchova jejich dítěte spočívá především na rodině, informovat proto své děti o vhodném chování, morálce, nevhodných projevech uvedených výše a dalších negativních jevech, které ztěžují práci pedagogických pracovníků a narušují výchovně vzdělávací proces v celém kolektivu.

2.12. Zákonní zástupci, popřípadě osoby pověřené k převzetí dítěte (také sourozenci dětí zapsaných do MŠ), se po vyzvednutí dítěte nezdržují déle než je nezbytné a opustí neprodleně areál školy. Zajistí, aby se děti svévolně nevracely zpět do MŠ.

2.13. Informovat neprodleně učitelku o úrazu dítěte, který se stal po převzetí dítěte od učitelky v areálu školy.

2. 14. Dodržovat provozní dobu mateřské školy, což znamená vstup do budovy nejdříve v 6.28 hodin, kdy začínají fungovat čipy a odpoledne si pro dítě přijít a odvézt si ho do 15.58 hodin, kdy přestávají fungovat čipy na vstup do školy. Provozní doba školky je od 6.30 do 16.00 hodin.

 

 

3. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci

 

3. 1. Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

3.2. Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají na vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

3.3. Všichni zaměstnanci školy děti a jejich zákonní zástupci dbají na dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

3.4. Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole.

3.5. Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost, …) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

3.6. Učitelé školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

 

4. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

4. 1. Podpůrná opatření prvního stupně

     Vedoucí učitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).

     Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy.

     Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

4. 2. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

     Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD.

     Učitel odpovědný za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami je zástupce ředitele.

     Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

     Ředitel školy 2x ročně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, v případě souvisejících okolností častěji. Ředitel školy ukončuje poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

4. 3. Vzdělávání dětí nadaných

     Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných. 

     Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

 

 

 

 

 

5. Podmínky zajištění BOZ dětí

a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy

a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

1. Učitelky MŠ přebírají a předávají děti zákonnému zástupci nebo pověřené osobě /jen na základě písemného pověření/.

2. MŠ při organizaci dodržuje stanovený počet dětí ve třídě.

3. Všichni pracovníci MŠ dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla.

4. Pokud má učitelka MŠ při přebírání dítěte podezření, že dítě není zdravé, může vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí požádat zákonného zástupce o předložení potvrzení ošetřujícího lékaře.

5. V případě vážného zranění (tržná rána, dlaha nebo sádra na končetině apod.) nebo nemoci (zejména nakažlivé infekční) může učitelka odmítnout přijetí tohoto dítěte do MŠ.

6. V případě, že se u dítěte projeví známky onemocnění během pobytu v MŠ, jsou zákonní zástupci nebo jimi pověřená osoba povinni neprodleně po výzvě učitelky dítě z MŠ převzít.

7. V případě drobnějších úrazů dítěte v MŠ je dítě ošetřeno učitelkou a úraz je zapsán do Knihy úrazů. Učitelka informuje při předávání dítěte o úrazu rodiče, kteří zároveň podepisují Knihu úrazů a tím potvrzují, že byli o situaci informováni.

8. V případě vážnějších úrazů učitelka zajistí pro dítě lékařskou péči, telefonicky informuje o situaci rodiče a úraz zapíše do Knihy úrazů.

9. Pro zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, je stanoven počet dětí na jednoho učitele nejvýše 20 dětí z běžných tříd nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou přítomny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let. Výjimečně může ředitelka mateřské školy zvýšit uvedené počty dětí nejvýše však o 8 dětí v běžných třídách nebo o nejvýše 11 dětí ve třídách, kde jsou přítomny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let.

10. V rámci školního vzdělávacího programu jsou děti ve spolupráci s jejich zákonnými zástupci seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (televize, video, počítač…), vandalismu, kriminality a jiných forem násilí a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

11. Důležitým prvkem je vytváření příznivého sociálního klimatu mezi všemi dětmi, jejich zákonnými zástupci a pracovníky MŠ.

12. Ve vnitřních i vnějších prostorách MŠ platí přísný zákaz používání alkoholu, kouření a návykových látek pro všechny osoby pohybující se v areálu školy.

13. V prostorách MŠ platí zákaz používání nepovolených elektrických spotřebičů.

14. V prostorách školy si odkládají osobní věci děti i zaměstnanci na místa, která jsou k tomu určena.

15. Budova MŠ je během provozu zabezpečena. 

6. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení

 

1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku dětí, učitelů či jiných osob dítětem jsou o situaci informováni zákonní zástupci dítěte. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody se zákonnými zástupci je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

2. Ztráty a poškození věcí hlásí děti či rodiče neprodleně učitelce.

3. Děti a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Režim dne v naší mateřské škole

 

 

6.30 – 8.00         scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, pozvolné navozování činností 

                           k tématu, individuální práce s dětmi, ranní pozdrav a cvičení – protažení těla

 

8.00 – 8.30         hygiena, svačina, hygiena

 

8.30 – 9.30         plnění obsahu vzdělávání dle třídního vzdělávacího programu individuálně,

                           ve skupinách nebo kolektivně – záměrné i spontánní učení, jazykové chvilky,

                           smyslové hry, cvičení či pohybové hry

 

9.30 – 11.30       hygiena, převlékání, pobyt venku /v případě špatného počasí je doba pobytu venku zkrácena dle rozhodnutí učitelky/, převlékání, hygiena

 

11.30 – 12.00    oběd

 

12.00 – 12.30    hygiena, převlékání, čištění zoubků, četba pohádky, relaxační chvilka

 

12.30 – 14.00    odpočinek mladších dětí

 

12.30 – 13.00    odpočinek starších dětí /v případě potřeby dětí i delší/

 

13.00 – 14.00    individuální program starších dětí - grafomotorické pracovní listy,

                          Předškolákovy týdeníčky, individuální logopedické chvilky, didaktické hry na rozvoj paměti, fantazie, prostorového vnímání apod.                                       

 

13.30 – 14.00    vstávání menších dětí, klidové hry u stolečku

 

14.00 – 14.15    vstávání všech dětí a úklid lehátek

 

14.15 – 14.45    hygiena, svačina, hygiena

 

14.45 – 16.00    odpolední zájmová činnost, dle počasí a rozhodnutí učitelky pobyt na hřišti

8. Přijímání dětí

 

Zpracováno v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14/2005 Sb.

 

 

Základní ustanovení

 

 1. Mateřská škola přijímá děti do počtu 24.
 2. O přijetí dětí rozhoduje ředitelka školy.
 3. Mateřská škola přijímá děti od věku 3 let.
 4. Rodiče se dostaví k zápisu v termínu, který je vypsán s minimálně měsíčním předstihem v místním Zpravodaji, zveřejněn na našich internetových stránkách a vyvěšen na nástěnce a obecní vývěsce.
 5. Mimo termín oficiálního zápisu budou děti přijímány pouze v případě volné kapacity.
 6. Rozhodnutí o přijetí je zveřejněno do 30 dnů od data zápisu do MŠ na dveřích budovy školy MŠ a ZŠ Jamné nad Orlicí a na webových stránkách školy. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte obdrží rodič písemně na adresu uvedenou v přihlášce do 30 dnů od data zápisu. Případný nesouhlas s rozhodnutím ředitelky lze uplatnit do 15 dnů ode dne rozhodnutí, a to písemnou formou prostřednictvím MŠ.

 

 

Kritéria přijímání dětí

 

Děti budou přijímány v následujícím pořadí:

 1. Děti v posledním roce před zahájením školní docházky, pro něž je pobyt ve školce rok před nástupem do ZŠ povinný
 2. Děti zaměstnaných rodičů, kteří přihlašují dítě k celodenní docházce
 3. Děti rodičů, kteří pobírají rodičovský příspěvek na přihlašované dítě

 

Ředitelka školy má právo ve zvláště odůvodněných případech, s ohledem na zájmy dítěte, rozhodnout o přijetí dítěte mimo stanovená kritéria.

 

 

9. Předávání dětí

 

 1. Rodiče a děti se pohybují po budově přezutí /v návlecích, které jsou umístěny v koši pod schodišti/.

 

 1. Rodiče nebo zákonní zástupci předávají dítě učitelce osobně do 8.00 hodin, později je škola uzavřena. Po dohodě s učitelkou lze výjimečně dítě přivést do školky i později.

 

 1. Při předávání dítěte informují učitelku o zdravotním stavu dítěte, případně o výskytu infekční nemoci v rodině.

 

 1. Do mateřské školy patří pouze zdravé dítě, učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ dítě s nachlazením či jiným onemocněním. Zároveň učitelky mohou požadovat v tomto případě vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte.

 

 1. Osoby cizí a osoby mladší 18ti let mohou dítě vyzvednout z MŠ jen na základě písemné dohody MŠ s rodiči.

 

 1. Každá delší nepřítomnost dítěte musí být nahlášena učitelkám, buď s předstihem nebo v co nejkratším možném termínu.

 

 1. Děti odcházející po obědě si zákonní zástupci dítěte vyzvedávají dítě v čase od 12.00 do 12.30 hodin, tedy do doby, kdy ostatní děti usínají a začíná polední odpočinek.

 

 1. Za bezpečnost dítěte během přítomnosti rodičů zodpovídají rodiče. Zároveň pro rodiče platí, že se zdržují v prostorách budovy pouze po dobu nezbytně nutnou.

 

 

 

 

 

 

10.  Povinné předškolní vzdělávání

 

1. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém dítě dosáhne do 31. srpna pěti let. Pokud tak neučiní, dopustí se přestupku podle § 182a Školského zákona.

 

2. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole. Pokud se zákonný zástupce rozhodl pro jinou mateřskou školu, je povinnost vybrané školky informovat školku spádovou o nástupu dítěte do jiné MŠ. Pokud se zákonný zástupce rozhodl pro individuální vzdělávání dítěte, je třeba o tomto písemně informovat spádovou MŠ nejpozději tři měsíce před zahájením školního roku. MŠ stanovuje termín a náhradní termín na přezkoušení dětí s individuálním vzděláváním vždy na měsíc listopad konkrétního roku. O těchto termínech rodiče obdrží písemnou informaci s měsíčním předstihem. Dále budou rodiče písemně informováni o očekávaných výstupech v jednotlivých oblastech, jejichž úroveň bude při přezkoušení zjišťována. Pokud se zákonní zástupci s dítětem nedostaví v daném ani v náhradním termínu, individuální vzdělávání dítěte bude ukončeno a dítě je povinno nastoupit k běžné docházce do MŠ.

 

3. Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelně denní docházky do MŠ v pracovních dnech. Rozsah je stanoven na 4 hodiny denně, a to v čase od 8.00. do 12.00 hodin.

 

4. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin /viz. organizace školního roku v základních a středních školách/. Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu MŠ.

 

5. Neúčast dítěte ve vzdělávání v posledním ročníku předškolního vzdělávání je třeba doložit písemně v Omluvném listě dítěte, který je uložen u učitelky MŠ. Dítě zákonní zástupci omluví nejprve telefonem, ústně a následně /nejpozději ihned po návratu dítěte do MŠ/ písemně do Omluvného listu dítěte.

 

6. Povinné předškolní vzdělávání je poskytováno bezúplatně, tzn., že rodiče v tomto roce neplatí úplatu za předšk. vzdělávání. Pro děti s OŠD je vzdělávání poskytováno také zdarma.  

 11. Individuální vzdělávání dítěte

1. Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno ředitelce mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

2. Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

- jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte

- uvedené období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno

- důvody pro individuální vzdělávání dítěte

 

3. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. Způsob a termín ověření včetně náhradního termínu je stanoven na období 3. a 4. měsíce od začátku školního roku, u nás na měsíc listopad daného roku. O těchto termínech rodiče obdrží písemnou informaci s měsíčním předstihem. Dále budou rodiče písemně informováni o očekávaných výstupech v jednotlivých oblastech, jejichž úroveň bude při přezkoušení zjišťována.

 

4. Pokud se zákonní zástupci s dítětem nedostaví v daném ani v náhradním termínu, individuální vzdělávání dítěte bude ukončeno a dítě je povinno nastoupit k běžné docházce do MŠ.

 

 

 

 

 

 

12. Kroky MŠ v případě projevů infekčního onemocnění u dětí

1. Pokud jsou u dítěte patrné příznaky infekčního onemocnění již při příchodu do MŠ, je v kompetenci učitelky MŠ dítě při ranním příchodu nepřijmout.

2. Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu pobytu dítěte v MŠ, jsou neprodleně kontaktováni zákonní zástupci dítěte, kteří jsou povinni si dítě co nejdříve vyzvednout. Pokud je možnost, že by se mohlo jednat o nemoc Covid-19, dítěti je nasazena ochrana úst a do vyzvednutí zákonnými zástupci je izolováno.

3. Dítěti, zákonnému zástupci či zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn přístup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Potvrzení vydává lékař.

4. Pokud MŠMT stanoví právním předpisem či mimořádným opatřením pravidla, která budou odlišná od pravidel tohoto školního řádu, pak ustanovení školního řádu, která jsou s nimi v rozporu, se nepoužijí.

5. Bezpečnost v MŠ v době pandemie:

- pobyt po budově se řídí aktuálními nařízeními /roušky, respirátory, desinfekce, rozestupy/

- osoby, které byly ve styku s nakaženou osobou či mají příznak onemocnění Covid-19, mají přísný zákaz vstupu do budovy školy

- velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy

- v případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

- denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti a zaměstnanci školy pohybují

 

 

13. Distanční vzdělávání předškolních dětí

1. Z důvodu krizových opatření vyhlášených po dobu trvání krizového stavu podle krizového zákona, z důvodu nařízení mimořádného opatření, například mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo KHS podle zákona o ochraně veřejného zdraví, nebo z důvodu nařízení karantény, škola zahájí vzdělávání distančním způsobem.

2. Vzdělávání distančním způsobem je povinné pro děti, pro které je povinná předškolní docházka, tj. rok před nástupem do školy a pro děti s odkladem povinné školní docházky.

3. Distanční výuka bude přizpůsobena aktuální situaci, možnostem rodičů a mateřské školy.

4. Pedagogové připraví nabídku aktivit podle třídního vzdělávacího plánu s ohledem na měsíční a týdenní témata a individualizují je podle úrovně znalostí, dovedností a možností dítěte.

5. Důležité je umožnit rodině, aby podporovala rozvoj svého dítěte přirozenými prostředky a činnostmi, které jsou běžné, srozumitelné a realizovatelné v podmínkách domova.

6. Těžiště vzdělávání bude spočívat především v inspirativních tipech na společenské aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí v těchto oblastech: jemná motorika, grafomotorika, vizuomotorika zrakového vnímání a paměti, sluchového vnímání a paměti, vnímání času, předmatematických představ a v rozvoji řeči.

7. Distanční výuka bude probíhat dle domluvy s rodiči telefonem, emailem, osobním rozdáním materiálů pro děti do schránek, případně i formou krátkých hovorů pedagoga s dítětem online.

8. Týdenní témata budou i nadále zveřejněna na webových stránkách pro všechny děti a rodiče v případě zájmu. Učitelky na stránky školy budou navíc vkládat tipy a náměty na činnosti, které je možné v daném období s dětmi dělat a kopie pracovních listů, omalovánek a vystřihovánek k danému tématu.

9. Pedagog informuje rodiče, jakým způsobem bude prováděna kontrola plnění úkolů – např. po ukončení distanční výuky, jednou za x dní vhozením vypracovaného materiálu do schránky školy, nafocením výrobků a činností a jejich zaslání emailem na adresu MŠ apod.

 

 

14. Organizace vzdělávání ve skupinách pro jazykovou přípravu

1. Pokud má mateřská škola v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání 1 až 3 děti cizince v povinném předškolním vzdělávání, bude jim poskytována individuální jazyková podpora v rámci vzdělávacích činností dle školního vzdělávacího programu.

2. Pokud MŠ má v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání alespoň 4 děti, které jsou cizinci, a pro které je vzdělávání povinné, zřídí ředitelka skoly skupinu v místě poskytování vzdělávání.

3. Pro děti je vzdělávání ve skupinách bezplatné a probíhá v rozsahu 1 hodiny týdně.

 

 

15. Ukončení docházky dítěte do MŠ

1. Ředitelka školy může docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte ukončit, jestliže:

- zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín

- dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

- zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy, tj. nedodržuje školní řád

2. Ukončení docházky dítěte do MŠ ze strany zákonného zástupce:

- nutno napsat písemné oznámení o ukončení docházky dítěte do MŠ

- oznámení musí obsahovat: jméno a příjmení dítěte, datum narození, důvod ukončení docházky a datum, ke kterému zákonný zástupce požaduje docházku ukončit.

 

16. Školní řád pro pobyt na dětském hřišti

1. Pobyt na dětském hřišti probíhá v rámci dopoledního pobytu venku, v čase nejčastěji od 9.30 do 11.30 hodin a odpoledne po svačince před odchodem domů v čase od 14.45 do 16.00 hodin. Pobyt zde je vždy vázán na počasí a rozhodnutí učitelky o pobytu venku.

2. Na hřiště děti odcházejí od budovy školy společně s paní učitelkou, která zamyká školu a odmyká hřiště.

3. Učitelka odmyká domeček s hračkami na písek, kočárky, odrážedly atd. Všechny hračky jsou dětem volně k dispozici.

4. Z pískoviště děti za pomoci paní učitelky sundají ochrannou plachtu a před odchodem písek zase společně zakryjí.

5. Pokud dítě potřebuje na toaletu, ohlásí se paní učitelce a ta ho doprovodí na nočník nebo do budovy školy /pokud jsou na hřišti obě učitelky/.

6. Po ukončení pobytu na hřišti děti uklízí všechny hračky zpět do chaloupky a učitelka dohlíží na jeho zamčení. Po odchodu z prostoru hřiště učitelka zamyká též hlavní branku na hřiště.

7. Děti dbají při pobytu na hřišti na bezpečné chování. Bezpečnost je dětem průběžně připomínána. Při prvním pobytu na hřišti po zimním období a rovněž po letních prázdninách jsou děti více obeznámeny s pravidly bezpečného pobytu na hřišti.

8. Hračky a zařízení na dětském hřišti je pravidelně kontrolováno – velká kontrola vždy v jarních měsících při úklidu hřiště a dále průběžné kontroly dle potřeby.

9. Písek v pískovišti je pravidelně měněn /většinou formou daru od firmy Vakstav Jamné nad Orlicí/.

10. Keře a stromy na pozemku jsou pravidelně upravovány tak, aby si děti nemohly kvůli nim ublížit /při každoroční jarní brigádě/.

V Jamném nad Orlicí dne 31. srpna 2022

Zpracovala: Moravcová Lenka, DiS., vedoucí učitelka MŠ Jamné nad Orlicí

Podpis:

 

17. Školní řád pro pobyt v tělocvičně

 

1. Pobyt v tělocvičně probíhá v rámci dopoledních činností a částečně pobytu venku v čase od 9.30 do 10.45 každý čtvrtek převážně v zimním období, kdy není tolik možností pobývat venku. O pobytu v tělocvičně rozhoduje paní učitelka.

2. Do tělocvičny děti odcházejí v doprovodu obou paní učitelek po uzamčení školy. Přezůvky do tělocvičny si nosíme ve společně tašce.

3. Učitelka odmyká tělocvičnu, děti si najdou své přezůvky a postupně se svlékají do cvičebního oblečení.

4. Hlavní chod do budovy tělocvičny učitelka uzamkne.

5. Odchod dětí ze šatny do tělocvičny je hromadný.

6. V šatně i na toaletách děti udržují pořádek a učitelky na děti v tomto směru dohlížejí.

7. V tělocvičně se děti chovají dle pokynů učitelky.

8. Po dobu pobytu v tělocvičně děti dbají na bezpečné chování. Bezpečnost je dětem průběžně připomínána. Při prvním pobytu v tělocvičně po letním období jsou děti více obeznámeny s pravidly bezpečného pobytu v tělocvičně.

9. Vyučující před použitím nářadí nebo náčiní zkontroluje jeho funkčnost a bezpečnost.

10. Po ukončení cvičení uklidíme pomůcky a nářadí a odcházíme do šatny, kde se oblékneme a společně odcházíme z budovy tělocvičny. Učitelka dohlíží na její uzamčení.

11. Do sešitu správce tělocvičny učitelky vždy zapíší čas návštěvy tělocvičny a počet dětí.

12. Nářadí a náčiní v tělocvičně je pravidelně kontrolováno bezpečnostním technikem, který sepisuje protokol o kontrole.

V Jamném nad Orlicí dne 31. srpna 2022

Zpracovala: Moravcová Lenka, DiS., vedoucí učitelka MŠ Jamné nad Orlicí

Podpis: