Koncepce rozvoje mš

 
 

Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí

 

Koncepce mateřské školy na období 2015 – 2019

 

Úvod

     Mateřská škola je prvním místem, kde se dítě setkává se svými vrstevníky a zároveň představuje jednu z možností, jak doplnit rodinnou výchovu a pomoci tak zajistit dětem od jejich útlého věku prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji a učení. S pomocí našeho Školního vzdělávacího plánu S úsměvem jde všechno lépe bychom chtěli být dětem těmi nejlepšími průvodci na jejich cestě za poznáním.

 

Současný stav

     Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí je příspěvkovou organizací zřízenou Obcí Jamné nad Orlicí. Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí vykonává činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny a zařízení školního stravování. Hlavním účelem je výchova a vzdělávání dětí a žáků. Předmět činnosti organizace je vymezen §33, 36, 111 a 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

     Školní vzdělávací plán naší mateřské školky má název S úsměvem jde všechno lépe. Při volbě jeho názvu jsme se zaměřily na to, co je pro nás učitelky ve výchově a vzdělávání nejdůležitější – aby děti byly šťastné a vše, co jim nabízíme, dělaly s úsměvem na tváři.   

     Jelikož jsme pouze jednotřídní mateřská škola s dětmi věkově smíšenými, snažíme se vybírat témata k výuce a vzdělávání tak, abychom během tří let, kdy dítě zpravidla pobývá v naší mateřské školce, vyčerpaly co nejvíce různých témat. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.

 

Společnost a předškolní dítě

     Současná společnost se v posledních letech razantně změnila. Rozklad tradiční struktury rodiny, vysoké nároky, očekávání a výkony vyžadují nové plánování života rodin. Následky těchto změn se stále výrazněji projevují také ve všedních dnech mateřské školy. Vzpomeňme si na naše vlastní dětství. V sousedství bylo většinou hodně dětí, které se denně stýkaly ve skupinách různých věkových kategorií. Naše hra probíhala převážně v přírodě, kde nebyli žádní dospělí, kteří by se bez ptaní míchali do naší hry a nabádali nás k opatrnosti a klidu. Konflikty se musely vyřídit ve skupině. Ulice, louky, potoky a les, to byla místa, která lákala k dobrodružství. Tam se nacvičovaly způsoby sociálního chování, uzavíraly se dohody, vymýšlely se hry a starší děti je předávaly mladším. Hráli jsme si všude tam, kam se dalo dojít pěšky nebo dojet na kole. . V dnešní době je pro mnoho dětí uzavřena možnost vyrůstat ve větších skupinách s různými věkovými kategoriemi. Také ulice a zahrady dnes už nejsou tím, čím byly před dvaceti a více lety, tedy místem na hraní, pro živý pohyb, řádění a objevování. Dnešní společnost je jiná a všichni se jí musí více či méně přizpůsobit. Všechny tyto proměny se promítají i do předškolního vzdělávání.

 

Cíle, kterých se snažíme dosáhnout

     Hlavním cílem a úkolem pro nás je, abychom dalšímu vzdělávacímu zařízení, kterým je základní škola, předali takové osobnosti, které budou optimálně všestranně rozvinuté podle svých možností a zájmů a jednoho dne si budou moci říct onu známou větu klasika: „Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce“.

 

Dílčí cíle naší mateřské školy:

 

-         naučit se k sobě chovat se vstřícnosti a empatií, být ochotni si pomoci

-         vytvářet podnětné a inspirativní prostředí, umožňující dětem vlastní seberealizaci

-         vytvořit takovou mateřskou školu, která se stane místem společného radostného setkávání dětí, pedagogů, zaměstnanců školy a rodičů

-         udržovat naplněnost školky

-         budovat dobré klima školy

-         podporovat zdravý životní styl

 

 

Prostředky k dosažení stanovených cílů

 

1. v oblasti výchovy

-         podporovat individualitu každého dítěte

-         vést děti k ochotě spolupracovat s druhými, vzájemně si pomáhat

-         být jednotní a důslední ve výchovných požadavcích na děti

-         vést děti ke zdravému životnímu stylu

-         věnovat pozornost prostředí, ve kterém se s dětmi pohybujeme

-         učit děti mít rád přírodu a chránit životní prostředí

-         učit děti lásce k místu, kde žijeme, k naší zemi

-         věnovat pozornost i problémům dnešní civilizace – šikana, bezpečnost

-         upevňovat a rozvíjet základy společenské etiky a stolování

 

2. v oblasti vzdělávání

-         naplňovat školní vzdělávací program v souladu s právními předpisy

-         aktivně se snažit připravovat zajímavou vzdělávací nabídku pro všechny děti

-         uplatňovat individuální přístup k dětem, pro děti vytvářet dle potřeby individuální vzdělávací plány

-         průběžně ověřovat účinnost a kvalitu školního vzdělávacího programu

-         klást důraz na prožitkové učení

 

3. v oblasti klimatu školy

-         vytvářet ve školce přátelskou atmosféru založenou na důvěře a vzájemné spolupráci mezi dětmi, pracovníky školy a rodiči

-         udržovat dobré vztahy se zřizovatelem

-         organizovat akce pro děti a rodiče – Průvod světýlek, společná tvoření, brigády na hřišti, besídky, rozloučení s předškoláky

-         dle potřeby vést s rodiči průběžné individuální rozhovory o dětech

 

4. v oblasti personální

-         vzdělávat se na seminářích pro učitele

-         účastnit se pravidelných setkání vedoucích učitelek MŠ z okolí

-         získané vědomosti a zkušenosti předávat ostatním pracovníkům školy

-         vzájemně se i nadále informovat o dění v budově školy

-         co nejdříve společně řešit vzniklé problémy

 

5. v oblasti spolupráce s ostatní veřejností

-         prezentovat školku a její aktivity na veřejnosti

-         aktualizovat pravidelně webové stránky školky

-         nadále organizovat informativní rodičovské schůzky

-         připravovat besídky a vystoupení pro důchodce, vítání občánků, oslavy

-         spolupracovat s mateřskými školami v okolí

-         pořádat společná tvoření s rodiči a prarodiči

-         udržovat spolupráci se základní školou

-         spolupracovat se zřizovatelem, TJ Sokol Jamné nad Orlicí, SDH Jamné nad Orlicí, s Mysliveckým sdružením Kozlovka, s místní knihovnou

 

6. v oblasti materiálně technického zabezpečení

-         ve spolupráci se zřizovatelem modernizovat školní jídelnu

-         průběžně doplňovat hernu mateřské školy o didaktické pomůcky a hračky

-         snažit se získat sponzory pro nákup dalších pomůcek, hraček a vybavení

 

7. v oblasti spolupráce se základní školou

-         vytvářet podmínky pro plynulý přestup dítěte z mateřské školy do školy základní

-         organizovat návštěvy ve škole – jak se mají „naši“ prvňáčci, jak to chodí ve škole

-         účastnit se společně předplaveckého výcviku v Ústí nad Orlicí

-         společně se účastnit divadelních a hudebních vystoupení na půdě naší školy

-         vzájemně si předávat zkušenosti

-         vést pravidelné rozhovory o dětech s pedagogy ze základní školy a zjišťovat, zda děti, které opustily mateřskou školu jsou pro základní školu od nás dobře připraveny

 

Vypracovala: Lenka Moravcová, DiS., vedoucí učitelka MŠ Jamné nad Orlicí

 

V Jamném nad Orlicí, 31. ledna 2015